25 Mayıs 2010 Salı

AÖF 3.sınıf Finansal Yönetim ders notları

FİNANSAL YÖNETİMİN AMACI VE TANIMLARI
Finansal Yönetim : İşletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarla sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak kullanımını sağlamaktır.Sermaye ( ortaklar ) Kar ( temettü )

Kredi ( banka faizDönen varlıklar özkaynak ve kısa vadeli borçlanma

Duran varlıklar özkaynak ve uzun vadeli borçlanmaFinansman : İşletmeye gerekli olan fonların sağlanmasıdır.Fon : En dar haliyle paradır. Geniş anlamda ise para yada para benzeri kavramlardır.FİNANSAL YÖNETİMİN AMAÇLARIa-) İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçimi

b-) Varlıklara yatırılacak olan fon miktarının belirlenmesi

c-) Fonların herhangi kaynaktan nasıl sağlanacağının belirlenmesiFİNANSAL YÖNETİMİN GENEL AMAÇLARI:a-) Karın en yükseğe çıkarılması

b-) Hisse senedi başına karın en yükseğe çıkarılması

c-) İşletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkarılmasıFinansal alanda ülkemiz açısından son yıllardaki en büyük gelişme 24 Ocak 80 kararlarıdır. Finans fonksiyonunun önemi artmıştır. Sıkı para politikası uygulaması gelişmiştir. Hedef aşamalı olarak piyasa ekonomisine geçmektir.FİNANS FONKSİYONUNU ETKİLEYEN ETMENLER- Enflasyon

- Rekabet

- Haberleşme

- Taşıma

- Devletin ekonomi politikasındaki değişiklikler

- İşletmenin büyümesi

- Piyasaların gelişmesi

- Bazı sektörlerin öneminin artması

FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARIFinans: Kişi yada kurumlarca faydalanılan para, fon, sermaye vb. kavramlardır.Finansman: Para, fon yada sermayenin bulunmasıdır.Finansal Yönetim: Para, fon yada sermayenin sağlanması ve sağlanan fonların etkin bir şekilde yönetilmasidir.

FİNANS FONSKSİYONLARIYatırım, finansman ve dividant (kar payı dağıtımı) kararlarıdır.1-) Yatırım kararları: Finans yöneticisinin karar alanlarından en önemlisi yatırım kararlarıdır.

Sermaye bütçelenmesi: Sermayenin uzun süreli varlılara yatırılmasıyla ilgili kararlar sürecidir. Sermayenin uzun süreli varlıklara yatırımı bu kararların en önemli yönüdür. Yatırılan sermayenin sağlayacağı faydalar gelecekle ilgili olduğundan ve bilinmediğinden risk içerir. Finansal yöneticinin hedefi gerekli analizleri titizlikle yaparak riski minimuma indirmektir. Daha riskli yatırımlardan daha fazla gelir beklenmelidir.

Yatırım kararları denildiği zaman sadece kar ile ilgili yatırımlar değil, yatırılmakta olan fonların daha iktisadi kullanımı gibi kararlarda alınabilir. Birleşme, dış ülkelere yapılan doğrudan bir yatırım, yatırım kaynaklarına örnektir.2-) Finansman Kararları: Finansman kararları verilirken fon ihtiyacının ne şekilde finanse edileceği, fonların nereden, nasıl karşılanacağına ilişkin kararlar alınması gerekir. İşletmeler ya borçlanarak yada özkaynaklarla finansmana gidebilir. Borçlanmanın riski faiz ödemeleridir. Avantajı ise faizin gider olarak vergiden düşülmesidir. Özkaynaklarla finansmanın dezavantajı kar payı dağıtımı, yani “dividant”tır. Avantajı ise genel kurul kararıyla kar payı dağıtılmayabilir.

Risk ve maliyet açısından karşılaştırıldığında özkaynaklarla finansmanın riski ve maliyeti daha düşüktür. İlk yıllarda özkaynaklarla finansman tercih edilirken sonraki yıllarda veya faizin düşük olduğu dönemlerde yabancı kaynaklarla finansman yapmak rasyonel bir yaklaşımdır.3-) Dividant Kararları: Karın ne kadarının dağıtılması gerektiği konusunda karar verilirken, karın işletmede kullanılmasıyla sağlanacak fayda, ortaklara dağıtılması durumunda ortakların tatmini karşılanır.

Kar payı dağıtımında halka açık AŞ ve aile AŞ’de SPK(sermaye piyasası kanunu)’ye göre hareket edilir.Hisse senedi ve tahviller sadece A.Ş.’lerde işlem görür. Hisse senedi ortaklık, tahvil ise borçlanma belgesidir.

Hisse senedi ve tahvil çıkaran A.Ş’ler halka açık şirketlerdir. 5 ile 250 arasında ortağa sahip ise Aile AŞ, 251 ve üzeri ise halka açık AŞ’dir. Ortak sayısı 250’den fazla olan şirketler borsada işlem görür. SPK’ya (serbest piyasa kurulu) bağlı AŞ’ler istedikleri zaman Genel Kurulu toplayıp dividant yapmama kararı alamazlar. Kısaca devlet müdahale etmektedir. Halka açık AŞ’ler SPK’ya bağlı olmak zorundadır.Finans yöneticisi: İşletmenin yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişidir.a-) Haznedar (finans yöneticisi)

- Banka ilişkileri

- Nakit yönetimi Özellikle para giriş çıkışıyla ilgilenir.

- Finansman

- Kredi ödemeleri

- Dividant ödemeleri

- Sigorta

- Emeklilik fonlarının yönetimib-) Kontrolör (muhasebe müdürü)

- Mali tabloların hazırlanması

- İç denetim

- Muhasebe

- Bordro işlemleri Özellikle plan, denetim ve işlemlerle ilgilenir

- Kayıtların korunması

- Bütçenin hazırlanması

- Vergiler

(Forumturka.net--mobidek)İŞLETMENİN AMAÇLARI1-) Mal ve hizmet üreterek toplumun refahını sağlamak

2-) İşletmede istihdamı sürekli kılmak Sosyal Amaçlar

3-) İşletmenin sürekliliğini sağlamak

4-) Üretim ve satışları arttırmak

5-) Üşletmenin piyasa payını arttırmak

6-) İşletmenin büyümesini sağlamak

7-) İşletmenin karını en yükseğe çıkarmak

(Klasik işletmecilerin düşüncesidir. Kar maksimizasyonunda önemli iki eksiklik olarak zaman ve risk faktörleri dikkate alınmamaktadır)

8-) İşletmenin piyasa değerini maksimuma çıkarmak

(İşletmenin en önemli hedefidir. Karlılık ve risk işletmenin değerini maksimize edecektir. Finans yöneticisinden beklenen işletmenin piyasa değerini maksimum yapacak kararları almaktır)Devlete ait işletmelerde Sosyal Amaçlar ön plandadır. İşletmenin karını maksimum yapmak klasik işletmecilik de ilk hedef olarak kabul edilir. Günümüzde ise işletmenin piyasa değerini maksimum yapmak daha önemlidir.FİNANS FONKSİYONU ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN ETMENLER1- İşletmenin büyük ölçekte faaliyette bulunması

2- İşletmelerin çok çeşitli ürün üretmeleri ve piyasaya sunmaları

3- Araştırma – Geliştirme faaliyetlerinin öneminin artması

4- İşletmenin büyümeye verdiği önemin artması

5- İşletmeler arası birleşmenin yoğunlaşması

6- Teknolojinin gelişmesi

7- Ulaşım ve iletişim olanaklarının artması

8- Rekabetin artması ve kar marjının düşmesi

9- Faiz ve döviz kurundaki dalgalanmalarFİNANSAL YÖNETİM VE İŞLETMENİN HUKUKİ YAPILARIBireysel İşletme ( Ferdi İşletmeler )Tüzel kişiliği bulunmayan, 3. kişilere karşı tüm mal varlığı ile sorumlu olunan işletme türüdür. Yazılı bir sözleşme söz konusu değildir. Sermaye tavanı yoktur. Küçük işletmelere uygun bir işletme türüdür. Sınırsız sorumlu olduğundan kredi bulma olasılığı yüksektir. Ancak tek kişi karar verdiği için riskte yüksektir.Adi Ortaklık ( Adi Şirket )2 yada daha fazla kişi tarafından, bir şekil şartına bağlı kalmaksızın sözlü yada yazılı şekilde kurulabilen, tüzel kişiliği olmayan, belli bir sermaye tavanı bulunmayan şirkettir. Ortakların sorumluluğu sınırsızdır.Kollektif ŞirketlerTürk Ticaret Kanunu’na tabidirler. 2 yada daha fazla kişi, belirli şekil ve unvan altında kurabilirler. Tüzel kişilikleri vardır. Ortaklar sınırsız sorumluluğa sahiptir. Gelir vergisine tabiidir. Şirketin ömrü ortakların anlaşmasına bağlıdır.Adi Komandite ŞirketKollektif şirkete benzerler. Tek farkı ortaklık türündedir. 2 farklı ortaklık vardır;- Komandite ortak

- Komanditer ortakKomandite sınırsız sorumludur ve şirketi yöneten, sermaye payı fazla olan kişidir.

Komanditer ise sınırlı sorumludur. Sermaye payı kadar kâra yada zarara ortak olur.

Hisseli Komandit Şirket ( Eshamlı yada Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirket )Komandit şirketlere benzerler. Tek fark hisseler paylara bölünmüştür.Limited Şirketler2 yada daha fazla gerçek veya tüzel kişi ile kurulur. Türk Ticaret Kanunu’na tabidir. Tüzel kişiliği vardır. Tüzel kişilik adına vergi mükellefidir. Yani kurumlar vergisine tabidir. 2 ile 50 ortak arasında kurulabilir. Sermaye paylara bölünmüştür.►Anonim Şirketler2 tür anonim şirket vardır:- Aile anonim şirketleri: Halka açılamazlar. 2 ile 250 arasında ortağa sahiptirler.- ►Halka açık anonim şirket: 250 ve üstü ortağa sahiptirler. 2 şekilde kurulurlar:a- Ani Kuruluş: Sermayenin tamamının ortaklar tarafından taahhüt edildiği kuruluştur.

b- Tecrici Kuruluş: Sermayenin bir kısmının ortaklar tarafından taahhüt edildiği, diğer kısım için halka başvurulduğu kuruluş şeklidir.Tüzel kişiliğe sahiptirler. Kurumlar vergisine tabidir.

Bankacılık ve sigortacılık alanında faaliyette bulunabilen tek şirket türüdür.

Hisse senedi ve tahvil çıkarabilen tek şirket türüdür.

Hisse senedi ve tahvil çıkarma sınırı: ödenmiş sermaye + yedeklerSermaye piyasası kanununa ve kayıtlı sermaye sistemine tabi tek şirkettir.ÜNİTE 2PARANIN ZAMAN DEĞERİParanın gelecekte elde edilmesi yerine bugün elde edilmesi paranın zaman değeri olarak nitelendirilir.

Nominal faizler enflasyon altında ise negatif faiz söz konusudur. Nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur.

Nominal faiz oranı enflasyon oranına eşit ise paranın zaman değeri sıfır olur. Enflasyon sıfır bile olsa paranın zaman değeri sıfır olarak nitelendirilmez.FAİZa-) Basit Faiz: Kısa vadeli işlerde basit faiz, uzun vadeli işlemlerde ise bileşik faiz uygulanır.Basit Faiz = Anapara.Faiz.Dönem (aylık ise Dönem/12)Sınav Sorusu…

Bir işletmenin 6 ay vadeli 800,000,000TL’lik krediye ihtiyacı vardır. Bu parayı X bankasından %50 faizle kullanması söz konusu ise basit faize göre ödeyeceği faiz ne kadardır?800,000,000 x 0,5 x 6/12 Not: 6/12 yazmamızın nedeni vadenin aylık oluşudur.

Dönem yıllık ile aynen yazılır fakat aylık ise 12’ye bölünür.

= 200,000,000

Sınav Sorusu…Bir bankaya yıllık %48 faizle yatırılan 250,000,000 TL karşılığında 80,000,000 TL faiz alındığına göre söz konusu para bankada ne kadar yatmıştır.250,000,000 x 0,48 x X/12 = 80,000,000120,000,000 x X/12 = 80,000,00010,000,000X = 80,000,000X = 80,000,000 / 10,000,000X = 8 ayBASİT FAİZDE GELECEKTEKİ DEĞERGelecekteki Değer = Anapara.(1+Faiz.Dönem)Sınav Sorusu…Bir bankaya %45 yıllık faizle yatırılan 250,000,000 TL karşılığında 4 yıl sonunda hangi miktarda para alınacaktır? Basit faiz uygulanmaktadır.

Gelecekteki Değer = 250,000,000.(1+0,45.4)Gelecekteki Değer = 250,000,000+(112,500,000.4)Gelecekteki Değer = 700,000,000YADAGelecekteki Değer = 250,000,000.(1+0,45.4)Gelecekteki Değer = 250,000,000.(1+1,8)Gelecekteki Değer = 250,000,000.(2,8)Gelecekteki Değer = 700,000,000

BASİT FAİZDE ŞİMDİKİ DEĞERGelecekteki Değer

1+ Faiz.DönemSınav Sorusu…Bir makine 3 ay vadeli olarak 450,000,000,000 TL’ye, 5 ay vadeli olarak 525,000,000 TL’ye alınabiliyor. Faiz oranı %45 olduğuna göre makinayı hangi şekilde almak daha avantajlıdır?450,000,000 450,000,000 Şimdiki Değer = 404,494,382

1 + 0,45 . ¼ 1,1125

525,000,000 450,000,000 Şimdiki Değer = 442,105,263

1 + 0,45.5/12 1,18749Bu sonuçlara göre birinci tercih taha avantajlıdır.

Sınav Sorusu…Bir işletme4 ay sonra ödemesi gereken 500,000,000 TL borcu vardır. Bu borç bugün ödenmek istenirse piyasa faiz oranı %56 olduğuna göre ne miktar ödenir?500,000,000 500,000,000

1+0,56.4/12 1,186

İSKONTOSenedin vadesinden önce düşük bir değerle kırdırılmasıdır.

İskonto miktarı peşin değer üzerinden hesaplanıyorsa iç iskonto, vadeli değer üzerinden hesaplanıyorsa dış iskontodur.Sınav sorusu…

İşletme vadesine 3 ay kalmış 750,000,000 vade tarihli senedi kırdırmak istemiştir.

İskonto oranı %55’tir.750,000,000 750,000,000

1+0,55 . 3/12 1,1375BASİT DIŞI İSKONTO (DIŞ İSKONTO)

Dış İskonto= Vade Tutarı (1-Faiz x Dönem)ÖRNEK: 10 Ay vadeli 750.000.000.- nominal değeri olan bir senedin %40 iskonto oranıyla ve dış iskonto yönetimine göre kırdırılması durumunda peşin değeri ne kadardır.BASİT DIŞ İSKONTO = 750.000.000.(1-0,40x10/12)

= 750.000.000*2/3

= 500.000.000.-TL.

İç İskontoya Göre;Peşin Değer=İç İskonto= Gelecekteki Değer1+Faiz x Dönem

İÇ İSKONTO = 750.000.0001+0,40*10/12=562.500.000ÖRNEK: 92 gün vadeli 100.000.000.- nominal değerli bir hazine bonusu için yapılan ihale sonunda belirlenen iskonto oranı %56’dır. İç iskontoyla satışa sunulan hazine bonosunun satışa sunulan fiyatı ne kadardır?.100.000.000.-

İÇ İSKONTO: = 87.642.000.-

1+0,56 * 92/365ÖRNEK: 92 gün vadeli 100.000.000.- nominal değerli bir hazine bonosu alındıktan 25 gün sonra satılmak istenirse satış fiyatı nedir? İç İskonto uygulanmaktadır. Yıllık iskonto:%5092-25 = 67 günlük satış fiyatı100.000.000.-

İÇ İSKONTO= =91.659.000.-

1+0,50*67/365BİRLEŞİK FAİZdönem

Birleşik Faizin Gelecekteki Değeri : Anapara(1+Faiz)

ÖRNEK: Bir kişi bankaya 100.000.000.- %60 faizle yatırırsa bir yıl sonraki değeri ne kadar olur?

1

Birleşik Faizin Gelecekteki Değeri=100.000.000(1+0.60)

=160.000.000***Yukarıda verilen faizle 2.yılın sonundaki değeri ne kadar olur.

2

Birleşik Faizin Gelecekteki Değeri= 100.000.000(1.060)

=256.000.000.-***Yukarıdaki verilere göre 100.000.000 %60 faizle basit faize göre hesaplanması ne olurdu.BASİT FAİZ GELECEKTEKİ DEĞER=100.000.000.-(1+0,60*2)

=220.000.000ÖRNEK: 50.000.000 %25 faiz oranıyla ve 6 yıl için birleşik faizle yatırılmıştır. 6 yılın sonunda alınacak para ve kazanılan faiz ne kadardır.

6 yıl

BİRLEŞİK FAİZ GELECEKTEKİ DEĞERİ= 50.000.000(1+0.25)

=190.000.000.-Alınacak Para – Ana Para= Faiz

190.000.000 – 50.000.000 = 140.000.000.-TL.BİRLEŞİK FAİZİN BUGÜNKÜ DEĞERİGelecekteki Değer

Birleşik Faizin Bugünkü Değeri= n

(1+Faiz)ÖRNEK: Bir bankaya 3 ay vadeli olarak yatırılan bir mevduat karşılığında 2 yılın sonunda 5.600.000.-TL. Birikmiştir. 3 aylık faiz %10 olduğuna göre ana para ne kadardır?.5.600.000.-

Birleşik Faizin Bugünkü Değeri= 8 = 2.612.000.-TL.

(1+0.10)ÖRNEK:Bir Bankaya 6 aylık vadeli olarak %40 faizle yatırılan ve 2.yılın sonunda 192.180.000.-TL. ulaşan para miktarı ne kadardır.192.180.000

Birleşik Faiz Bugünkü Değeri= =50.000.000(Ana Para)

4

(1+0.40)2 Dönem x 2 yıl = 4 DönemDEVRE FAİZ ORANINominal Faiz

Devre Faiz Oranı=

Devre SayısıÖRNEK: Yıllık nominal faiz oranı %68 oldugunda 3 ay vadeli açtırılırsa devre faiz oranı yüzde kaç olur.DEVRE FAİZ ORANI= 0,68 / 4 = 0,17 yani %17 dir.EFEKTİF FAİZ

Nominal Faiz

1+Efektif Faiz (1+ )

Devre Sayısı

12

Yıllık Efektif Faiz= (1+Aylık Faiz)

ÖRNEK : Ayklık faiz oranı %3 ise yıllık efektif faiz oranı % kaçtır?

12

1+ Efektif Faiz =(1+0,03)ANÜİTELER SINAVDA ÇIKABİLİRBelirli bir zaman süreci içerisinde verilen yada alınan eşit ödemelerdir.(Forumturka.net--mobidek)

ANÜİTENİN GELECEKTEKİ DEĞERİ= (1+Faiz) – 1

FaizÖRNEK: Bir işletmenin 10 ay sonra ödenmes gereken borcu için her ay sonunda bankaya 690.274.000.000.- TL bu işletmenin 10 ay sonunda biriken parası ne kadardır?

Aylık Faiz Oranı:%8Yukarıdaki işlemi Basit faizin gelecekteki değerini esasa alarak da yapabiliriz.ÖRNEK: Bir işletme 4 yıl sonra ödenmesi gereken borcunu aşağıda verilen taksitlerle bankaya yatırarak ödemeyi planmaktadır.

Uygulanan faiz oranı %20 olduğuna göre işletme ne miktarda borç ödemiş olacaktır.

1.YILIN SONUNDA 4.000.000.000.-

2.YILIN SONUNDA 3.000.000.000.-

3.YILIN SONUNDA 2.000.000.000.-

4.YILIN SONUNDA 1.000.000.000.-CEVAP 3 BİRLEŞİK FAİZ FORMÜLÜ

1.Yılın Sonunda 4.000.000.000(1+0,20) = 6.912.000.000

2

2.Yılın Sonunda 3.000.000.000(1+0,20) = 4.320.000.000

1

3.Yılın Sonunda 2.000.000.000(1+0,20) = 2.400.000.000

0

4.Yılın Sonunda 1.000.000.000(1+0,20) = 1.000.000.00014.632.000.000ÖRNEK: Devre Faiz oranı %6 iken 5 yıl boyunca her dönem sonunda 1.000.0000.000 bugünkü değeri nedirç?I.FORMÜL1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 4.125.000.000.-

(1+0,06) (1+0,06) (1+0,06) (1+0,06) (1+0,06)II.FORMÜL 5

(1+0,06) - 1

1.000.000 5 = 4.125.000.000.-TL:

(1+0,06) *0,06

SINAVDA SORULABİLİR.HİSSE SENEDİNİN DEĞERİKar Payı

Hisse Senedinin Değeri=

Faiz

(Forumturka.net--mobidek)ÖRNEK: Bir şirket yılda 50.000.- kar payı taahhüt etmiştir. Piyasa faiz oranı %40 olduğuna göre hisse senedi ne kadardır.

50.000

HİSSE SENEDİ DEĞERİ = = 125.000.-TL.

0,40ÖNEMLİ SINAVDA ÇIKABİLİRÖRNEK:

Bir İşletme imtiyazlı hisse senedine her yıl 100.000 kar payı taahhüt etmektedir. Bu hisse senedi piyasada 5.000.000.- satıldığına göre böyle bir hisse senedinin yatırım getiri oranı ne kadardır. (Faizi ne kadardır.)100.000

5.000.000. = = 0,02 Faiz Oranı

XENFLASYON ORANI VE FAİZ ORANINominal Faiz: Finansal varlığın üzerinde yazılı olan faizdir.

Reel Faiz: Enflasyondan arındırılmış faizdir.REEL FAİZ ORANIN SINAVDA SORULABİLİR.1+Nominal Faiz Oranı

(1+Reel Faiz Oranı) =

1+Enflasyon OranıÖRNEK: Bir devlet tahvilinin nominal faiz %50 beklenen enflasyon oranı %46 buna göre real getiri oranı ne kadardır.1+0,50

1+Reel Faiz Oranı = = 0,02

1+0,46SINAVDA ÇIKABİLECEK ÜNİTE SORULARI*** Paranın Zaman Değeri (SÖZEL)

Basit, Birleşik veya anüitelerin tanımı (SÖZEL)

Basit Faizle İlgili Soru (SAYISAL)

Basit İç İskonto, birleşik faizde gelecekteki değer, hisse senedinin değeri ve real faiz oranı çıkabilir. (SAYISAL)

ÜNİTE 3FİNANSAL ANALİZİN ÖNEMİ ve KULLANILAN ORANLARFinansal analizde kullanılan iki tablo vardır. Bunlar Gelir Tablosu ve Bilanço’dur.Bilanço: Bir işletmenin belli bir dönemdeki mali durumunu gösteren tablodur.

Gelir Tablosu: İşletmenin belli bir dönemdeki gelir ve giderlerini, faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur.Finansal Tablolar Analizinden Faydalanan Kişi ve Kurumlar1- İşletme Sahipleri

2- Yöneticiler

3- Kredi Verenler

4- Devlet

5- Kamuoyu

6- SendikalarFinansal Tabloların Güvenilir Olması İçin Gereken Şartlar1- Tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanır.

2- Finanlsal tablolardaki bilgiler güvenilir olmalıdır. Yani bağımsız dış denetçi ( yeminli mali müşavir) tarafından denetlenmiş olmalıdır.

Finansal Analiz Türleri1- Kaps..... göre finansal analiz

a- Statik Analiz: Tek döneme ait analiz

b- Dinamik Analiz: Birden fazla döneme ait analiz

2- ►Amacına göre finansal analiz

a- Yönetim analizi: Yönetim çalışanlarının etkinliklerini sağlamak, alacakları kararlara dayanak oluşturmak amacı ile yapılan analizdir.

b- Yatırım analizi: Hissedarlar ve işletmeye kaynak sağlamayı düşünen kişilerce yapılır. İşletmenin gelecek dönemdeki kazanma gücünü gösterir.

c- Kredi analizi: Kredi veren kurumlarca yapılan analizdir. İşletmenin likitide gücünü ölçmek amacı ile yapılır.

3- Yapanın kimliğine göre finansal analiz

a- İç analiz: İşletmede çalışan personelin yaptığı analizdir.

b- Dış analiz: Kamu görevlilerince, bağımsız denetçilerce yapılan analizdir.

Finansal Analizde Kullanılan Teknikler1- Oran Analizi

2- Karşılaştırmalı Tablolar Analizi

3- Yüzde Yöntemi ile Analiz ( Dikey Analiz )

4- Eğilim Yüzdeleri Yöntemi ile Analiz (Trent Analizi)

1- Oran Analizi: Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin birbirine oranlanması ile yapılan analizdir.

a- Likitide Oranları: İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödemek için kullandığı oranlardır.- Cari Oran:İdeal ortalama 2 olarak kabul edilir.

Cari Oran =- Asit-Test Oranı (Likitide Oranı):İdeal ortalama 1 olarak kabul edilir.

Asit-Test Oranı =

- Nakit Oran:İdeal ortalama %20’dir.

b- Finansal Yapı ile İlgili Oranlarİşletmenin mali yapısı ve uzun vedeli borç ödeme gücünü göstermek amacıyla bulunan oranlardır.Finansalda temel ilke, dönen varlıkların kısa vadeli borçlarla veya özsermaye ile karşılanması, duran varlıkların ise uzun vadeli borçlarla yada özkaynaklarla finanse edilmesidir.- Borçlanma (Kaldıraç) OranıGelişmiş ülkelerde %50, Türkiye gibi ülkelerde %70 ideal orandır.(kısa vad. yab. kay. + uzun vad. yab. kay.)

Borçlanma (Kaldıraç) Oranı =(özkaynak+yabancı kaynaklar)- Faiz Karşılama Oranıİdeal oran 8’dir.Faiz Vergi Öncesi Kar

Faiz Giderleri- Kısa Vadeli Yabancı Kaynağın Pasif Toplama OranıKısa Vad. Yab. Kay.

Pasif Toplam- Uzun Vadeli Yabancı Kaynağın Pasif Toplama OranıUzun Vad. Yab. Kay.

Pasif Toplam

- Diğer Formüller…Duran Varlıklar 1

Uzun Vad. Yab. Kay + ÖzkaynaklarMaddi Duran Varlıklar

Özkaynaklarc- Faaliyet Oranlarıİşletmenin sahip olduğu varlıklarını ne ölçüde etkin kullanıp kullanmadığını gösteren oranlardır.- Stok Devir HızıSatışların Maliyeti

Ortalama Stok Dönembaşı Stok+Dönemsonu StokDirek verilmezse…- 2 Alacak Devir HızıKredili Satışlar

Alacaklılar Direk verilmezse… Alıcılar + Alacak Senetleri- Ortalama Tahsil Süresi365 1

Alacak Devir Hızı

Sınav Sorusu…X işletmesi satışları 500,000,000 TL, alacakları 100,000,000 TL’dir. Buna göre alacakların ortalama tahsil süresi kaç gündür?500,000,000 365

100,000,000 5- İşletme Sermayesi Devir Hızı365 1 Bu formül Ort. Tahsil Süresi formülü ile aynıdır.(

Alacak Devir Hızı- Maddi Duran Varlık Devir HızıSatış 1

Mad. Dur. Varlıklar

- Özkaynak Devir HızıNet Satışlar Satışlar

Ortalama Özkaynaklar (-) Satış İadesi

(-) Satış İskontosu

Net Satışlar

d- Karlılık Oranlarıİşletmenin faaliyetleri sonucunda başarıya ulaşıp ulaşmadığını gösteren oranlardır.Net Kar 1

ÖzkaynakNet Kar 1

Net SatışlarNet Kar 1

Aktip Toplame- Piyasa Performansını Değerlendirmede Kullanılan Oranlar- Fiyat Kazanç Oranı =Hisse senedinin borsa değerinin hisse başına gelire oranlanması ile bulunur. Oranların yükselme eğiliminde olması hisse senetlerinin değer kazandığını, düşme eğiliminde olması da değer kaybettiğini gösterir.- Piyasa Değeri

Defter Değeriİşletmenin borsa değerinin işletmedeki özkaynakların kaç katı olduğunu gösterir. Oranların büyük olması hisse senedinin değer kazandığını gösterir.- Hisse Senedi Başına KarBu oran işletmenin her bir hisse senedi başına ne miktarda kar elde ettiğinin tespit etmesi amacıyla kullanılır.

2- Karşılaştırmalı Tablolar AnaliziBirden fazla yılın bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin göstermiş olduğu değişim esas alınarak yapılan analizdir. Dinamik bir analizdir.Son yıl – İlk yıl

İlk yıl

3- Yüzde (Baz) Yöntemi ile AnalizBilanço yöntemi ile analiz yada aktif-pasif topl..... göre bulunan % değerler esas alınarak yapılan analizdir.

Grup toplamı 100 olarak kabul edilir. Gelir tablosunda ise Net Satışlar 100 olarak kabul edilir. Statik bir analizdir.4- Eğilim Yüzdeleri (Trend) AnaliziBilanço ve gelir tablolarındaki kalemlerin uzunca bir süreçte göstermiş oldukları eğilimin karşılaştırılmasıyla yapılan analizdir.

Daha uzun dönem analizlerinde trend analizinden faydalanılır. Trend analizinişn yapılabilmesi için en az 5-6 yıllık verilere ihtiyaç vardır. Dinamik bir analizdir.Sınav Sorusu…X işletmesine ilişkin bilgiler şöyledir.Kasa 200,000,000 TL

Hisse Senetleri 100,000,000 TL

Alacaklar 50,000,000 TL

Stoklar 30,000,000 TL

Kısa Vadeli Borç 70,000,000 TL

Uzun Vadeli Borç 10,000,000 TL

Satışlar 30,000,000 TL

Kar 10,000,000 TLa- Yukarıdaki verilere göre işletmenin cari oranı nedir?200,000,000

100,000,000

50,000,000

+ 30,000,000

380,000,000 / 70,000,000 = 5,42b- Yukarıdaki verilere göre asit-test (likitide) oranı kaçtır?380,000,000-30,000,000

70,000,000

c- Yukarıdaki verilere göre natik oranı ne kadarıdır?200,000,000

+ 100,000,000

300,000,000 / 70,000,000 = 4,28d- Yukarıdaki verilere göre işletmenin alacak devir hızı ne kadardır? Alacaklarını kaç günde tahsil eder?30,000,000

50,000,000360

0,6e- Net Kar – Özkaynak bileşimi ne kadardır?10,000,000

300,000,000FİNANSAL YÖNETİM 1-3 ÜNİTE DENEME SINAVI1- İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanarak yatırılmasına ne isim verilir?a- Fon b- Finansman c- Finans d- Finansal Yönetim e- Muhasebe2- Aşağıdaki sektörlerden hangisinde yatırımların riski diğer sektörlere göre daha yüksektir?a- Gıda b- Tekstil c- Makine d- Tarım e- Toprak3- Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan varlık kalemine örnektir?a- Binalar b- Demirbaş c- Araçlar d- Teknik Bilgi e- Arazi

4- Aşağıdakilerden hangisi sermaye bütçelemesi kapsamındadır?f- Alacaklara yatırım

g- Soklara yatırım

h- Geçici yatırımlar

i- Sabit varlıklara yatırım

j- Hisse senedi ihraç kararları5- Aşağıdakilerden hangisi finansmanla ilgili kararlardan biridir?a- Vadeli satış yapmak

b- Stokları arttırmak

c- Makine satın almak

d- Hisse senedi ihraç kararları

e- Araç satın almak6- Kar payı aşağıdaki finansal araçlardan hangisinin getirisidir?a- Tahvil b- Hisse Senedi c- Hazine Bonosu d- Repo e- Mevduat7- Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin sorumluluk alanındadır?a- Banka ilişkileri b- Nakit yönetimi c- Finansman d- İç denetim e- Kredi yönetimi8- İşletmenin birincil amacı aşağıdakilerden hangisidir?a- Karın maksimize edilmesi

b- Karlılığın maksimize edilmesi

c- Satışların maksimize edilmesi

d- İşletme değerinin maksimize edilmesi

e- Sürekliliğin maksimize edilmesi

9- İşletmelerin finansmanında aşağıdakilerden hangisinin riski daha yüksektir?a- Kısa süreli kredilerin

b- Uzun süreli kredilerin

c- Tahvilli borçların

d- Hisse sendi ihracının

e- Otofinansmanın10- İşletmenin finansmanında uzun vadeli kaynaklara ağırlık verilmesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?a- Riskin düşmesi

b- Likiditenin düşmesi

c- Müşteri memnuniyetinin artması

d- Satışların artması

e- İstihdan olanağının artması

11- Halka açık şirketlerde tahvil çıkarma sınırı ne kadardır?a- Özsermaye

b- Ödenmiş sermaye

c- Ödenmiş sermaye+yedek akçeler

d- Yedek akçeler + kayıtlı sermaye

e- Kayıtlı sermaye tavanı(Forumturka.net--mobidek)

12- Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye sistemine geçebilir?a- Halka açık anonim şirketler

b- Halka kapalı anonim şirketler

c- Adi şirket

d- Limited şirket

e- Kollektif şirket13- Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin fonksiyonlarından biri değildir?a- Yatırım kararları

b- Finansman kararları

c- Dividant kararları

d- Kar payı dağıtımı kararları

e- Amortisman kararları14- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a- Nominal faizler enflasyonun altında ise negatif faiz söz konusudur

b- Nominal faiz oranı enflasyon oranına eşit ise paranın zaman değeri sıfır olur.

c- Enflasyon sıfır ise paranın zaman değeri sıfır olabilir.

d- Nominal faiz oranı enflasyon oranından büyük ise paranın zaman değeri sıfırdan büyük olur.

e- Paranın zaman değeri, paranın bügünkü kullanım hakkından vezgeçmenin bir bedelidir.15- Bir bankaya yıllık %48 faizle yatırılan 250,000,000 TL karşılığında 80,000,000 TL faizalındığına göre söz konusu para bankada kaç ay kalmıştır?a- 4 b- 5 c- 6 d- 8 e- 1016- 10 ay vadeli, 750,000,000 TL nominal değerli bir senedin %40 iskonto oranıyla ve iç iskonto yöntemiyle kırılması durumunda senedin peşin değeri kaç TL’dir?a- 520,000,000 b- 532,000,000 c- 563,000,000 d- 623,000,000 e- 677,000,00017- Bir bankaya 6 aylık vadeli olarak %40 bileşik faizle 2 yıl süreyle yatırılan ve 2. yılın sonunda 192,080,000TL’ye ulaşan para miktarı ne kadardır?

a- 20,000,000 b- 30,000,000 c- 40,000,000 d- 50,000,000 e- 60,000,00018- Yıllık nominal faiz %68 olduğunda, 3 ay vadeli hesap açtırılırsa devre faiz oranı kaç olur?

a- 13 b- 15 c- 17 d- 19 e- 2119- Nominal faiz oranı %68, enflasyon oranı %60 ise reel getirisi oranı % kaçtır?

a- 1 b- 2 c- 3 d- 4 e- 520- Belirli bir zaman süreci içinde eşit aralıklarla verilen yada alınan eşit ödemeler dizisi ne olarak adlandırılır?a- Anüite b- Basit Faiz c- İskonto d- Bileşik Faiz e- Anaütenin Şimdiki Değeri

21- Finans yöneticisi uzun vadeli yatırım kararları alırken aşağıdakilerden hangisinden faydalanır?a- Muhasebe b- Mikro Ekonomi c- Makro Ekonomi d- İktisat e- Matematik

22- İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?a- Cari oran

b- Finansal kaldıraç oranı

c- Alacak devir hızı

d- Ortalama tahsil süresi

e- Fiyat/Kazanç oranı23- Yıllık satışları 90,000,000,000 TL, alacak toplamları 10,000,000,000 TL ve alacak senetleri toplamı 8,000,000,000 TL olan bir işletmenin alacaklarını tahsil süresi kaç gündür? (1 yıl = 360 gün)a- 40 b- 72 c- 112 d- 27 e- 12

24- Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a- Hazır değerler b- Alacaklar c- Stoklar d- Uzun vadeli borçlar e- Kısa vadeli borçlar25 ve 26. sorular aşağıdaki verilere göre cevaplandırılacaktır…Hazır değerler 1,000

Geçici yatırımlar 2,000

Uzun vadeli boçlar 7,000

Alacaklar 3,000

Stoklar 4,000

Duran varlıklar 8,000

Cari oran 1,625- Bu bilgilere göre işletmenin kısa vadeli borçları ne kadardır?a- 3,000 b- 4,750 c- 6,250 d- 8,000 e- 10,000

26- Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin asit-test oranı ne kadardır?a- 0,45 b- 0,56 c- 0,96 d- 1,25 e- 1,50

27- Yüzde yöntemi ile analizde aşağıdakilerden hangisi 100 olarak kabul edilemez?a- Dönen varlık toplamı

b- Duran varlık toplamı

c- Aktif toplam

d- Brüt satışlar

e- Net satışlar28- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip oldukları varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?a- Oran analizi

b- Yüzde yöntemi ile analiz

c- Başabaş analizi

d- Eğilim yüzdeleri analizi

e- Karşılaştırmalı tablolar analizi29- Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip olduklarıvarlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?a- Likidite oranları b- Borçluluk oranları c- Faaliyet oranları d- Cari oran e- Nakit oran

30- İşletmenin satışlarını arttırabilmek için yaptığı giderlerin karlılığa etkisini en iyi gösteren hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?a- Net satışlar – satılan malın maliyeti

b- Net satışlar – brüt satış karı

c- Brüt satış karı – faaliyet giderleri

d- Faaliyet dışı giderler – olağan kar

e- Olağan üstü giderler – net karCevaplar…1- D 7- D 13- E 19- E 25- C

2- C 8- D 14- C 20- A 26- C

3- D 9- A 15- D 21- B 27- D

4- D 10- A 16- C 22- A 28- D

5- D 11- C 17- D 23- B 29- B

6- B 12- A 18- C 24-D 30- C

ÜNİTE 4BAŞABAŞ ve KALDIRAÇ ANALİZİBaşabaş analizinin yararları:1- Kar hedefine ulaşmada gerekli iş hacminin belirlenmesi

2- Birim maliyetin ve satış düzeyinin bilinmesi

3- Yönetim kararlarına yardımcı olmak

4- Değişken gider, sabit gider ayrımını belirlemek

5- En karlı mamül üretimini belirlemek

A- Doğrusal Başabaş Analizi:a- İşletmenin gideri sabit ve değişken giderler olarak sınıflandırılır

b- Sabit varlıklar bütün üretim düzeylerinde aynı kalır

c- Birim satış fiyat değişmez

d- Genel fiyat dizeyi istikrarlıdır.

e- Değişken giderler üretim miktarı ile artıp azalır.

f- İşletmenin izlediği politikalarda değişiklik yoktur.

g- Satış ile üretim arasında tam bir uyum vardır.

h- İşletmede tek çeşit mal ve hizmet üretilir.

Sabit giderlerde 2 tür değer kaybı olur:a- Teknik değer kayıpları: Üretim sırasında varlıkların aşınması ve yıpranmıştır.

b- Ekonomik değer kayıpları: Varlıkların teknolojinin gerisinde kalmasıdır.Başabaş Noktası: Başabaş noktası üç yönteme göre hesaplanır.- Grafik yöntemi

- Matematiksel yöntem

- Deneme yanılma yöntemi► Başabaş analizinde ve çalışma kaldıracı analizinde yararlanılan temel tablo gelir tablosudur.

BAŞABAŞ ÜRETİM MİKTARIToplam Sabit Giderler x (varsa KAR)

Birim Satış Fiyatı – Birim Değişken GiderlerToplam Sabit Giderler x (varsa KAR)

Toplam Değişken Giderler

Toplam SatışlarB- Doğal Olmayan Başbaşa AnaliziToplam gider ve toplam gelirlerin doğrusal değil, eğrisel olduğunu varsayar.Daha güvenli bir yöntemdir.Çalışma Kaldıracı Derecesi:Giderlerin hangi oranda sabit, hangi oranda değişken olduğunu açıklayan kaldıraçtır.Satışlar – Değişken Giderler

Faiz Vergi Öncesi Kar

Faiz Vergi Öncesi Kar

Satış Tutarındaki Yüzde DeğişikliğiFinansal Kaldıraç Derecesi:Toplam yabancı kaynaklar ile özkaynaklar bileşimini açıklayan kaldıraçtır.Birleşik Kaldıraç Derecesi:Birleşik Kaldıraç Derecesi = Çalışma Kaldıracı x Finansal Kaldıraç Derecesi

Sınav Sorusu…X işletmesine ait bilgiler şöyledir…Sabit giderler 50,000,000,000

Birim Satış Fiyatı 100,000,000

Birim Değişken Gider 80,000,000Bu bilgilere göre başabaş noktası satış miktarı kaç birimdir?50,000,000,000

100,000,000 – 80,000,000Sınav Sorusu…Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin 15,000,000,000 TL kar elde edebilmesi için üretim düzeyi kaç birim olmalıdır?50,000,000,000 + 15,000,000,000 75,000,000,000

100,000,000 – 80,000,000 20,000,000

Sınav Sorusu…Bir işletmenin sabit giderleri 50,000,000,000 TL, toplam değişken giderler 200,000,000 TL, toplam satış hasılatı 250,000,000 TL ise, bu işletme kaç milyarlık satış hacmi ile Başabaş Noktasına ulaşır?50,000,000,000

200,000,000

250,000,00050,000,000,000

0,2

Sınav Sorusu…Bir işletmenin satışları 150,000,000 TL, değişken maliyeti 70,000,000,000 TL, faiz vergi öncesi kar 20,000,000,000 ise Çalışma Kaldıracı Derecesi kaçtır?150,000,000,000 – 70,000,000,000 80,000,000,000

20,000,000,000 20,000,000,000ÜNİTE 5FİNANSAL PLANLAMA VE KONTROLFinansal Planlama: İşletmenin ihtiyaç duyduğu fonların nereden, ne zaman, ne miktarda sağlanacağını bilmesine ilişkin yapılan tahmindir.Stratejik Plan: İşletmenin değerlerini maximize edebilmek için aldığı kararlar bütünüdür. İşletmelerin 2 temel stratejisi vardır; Yatırım ve FinansmanBütçe: Planın rakam ile ifadesidir. Bir başka değişle planın finansal tablo haline getirilmiş şeklidir.►Bütçenin İlkeleri:1- Bütünlük İlkesi: Bir işletmede ödeme ve tahsilata yol açacak tüm olaylar dikkate alınır.

2- Birlik İlkesi: Her birim için ayrı ayrı bütçe hazırlanır. Fakat hepsini kapsayan bir bütçe daha hazırlanır. Buna Genel veya Ana Bütçe adı verilir.

3- Şefaflık İlkesi

4- Kesinlik İlkesi

5- Uzmanlaşma İlkesi

6- Dödensellik İlkesi

7- İktisadilik İlkesiPROFORMO TABLOUzun dönemli planlama faaliyetlerinde kullanılır. Proformo bilanço ve proformo gelir tablosundan oluşur. Tahmini olarak oluşturulurlar.

FİNANSAL PLANLAMADA KULLANILAN YÖNTEMLER1- Satışların Yüzdesi Yöntemi: Geçmiş yıllardaki satışlarla gelir tablosu arasındaki ilişkinin gelecek yılda da devam edeceği varsayımına dayanır.►Kısa süreli tahminlerde kullanılır. Genelde 1 yıl için proformo tabloların hazırlanmasında ve ek finansman ihtiyacında kullanılan bir yöntemdir.

►Satışlarla, ilişki kurulan kalem arasındaki oranın zaman içinde değişmesi bu yöntemin sakıncasıdır.2- Regrasyon Yöntemi: Uzun süreli finansman tahmininde kullanılır. Bilanço kalemleri bağımlı değişken, satışlar bağımsız değişken olarak ele alınır.

3- Oranlar Yöntemi: Fon ihtiyacının tahmininde bu oranlardan faydalanılır.

BÜTÇELER1- ►Pazarlama ile ilgili bütçelera- Satış Bütçesi

b- Satın Alma Bütçesi

c- Pazalama Giderleri Bütçesi2- Üretim fonksiyonu ile ilgili bütçelera- Hammadde Bütçesi

b- İşgücü Bütçesi

c- Genel İmalat Giderleri Bütçesi3- Diğer Fonksiyonlarla İlgili Finansal Bütçelera- Yatırım Bütçesi

b- Genel Yönetim Giderler Bütçesi

c- Nakit Bütçesi►BÜTÇELEME SÜRECİ1- Temel amaçların belirlenmesi

2- Uzun vadeli plan

3- Uzun vadeli satış tahmini

4- Mal karması

5- Kısa vadeli satışBÜTÇELEMENİN SAKINCALARI:1- Gereken özen gösterilmeden bütçe hazırlanması

2- Yöneticilerin hayallarinin bütçe olarak ifade edilmesi

3- Bütçenin bilimsel olmayan yöntemlere göre hazırlanması

4- Temel amaçların 2. plana itilmesi

5- Bütçelenin ulaşılması imkansız hedefler çizmesi

6- Ayrıntıya girilerekasıl amacın gözden kaçırılması

7- Çalışanların üzerinde baskı unsuru yaratması

8- Tutucu olmasıÜNİTE 6ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİÇalışma Sermayesi: Bir tesisin faaliyetine başlayabilmesi, faaliyetini sürdürebilmesi için kullanılan kısa sürede paraya dönüşebilme özelliği olan varlıklar ve yapılan harcamalardır.Çalışma Sermayesine “işletme sermayesi” de denir. Dönen varlıklar, brüt çalışma sermayesidir. Net çalışma sermayesi dönen varlıklarda n kısa vadeli yabancı kaynakların çıkarıldığında kalan farktır.Dönen Varlıklar:Hazır Değerler

Menkul Kıymetler

Alacaklar

Stoklar

Gelecek Aylara Ait Giderler

Gelir Tahakkukları

(Forumturka.net--mobidek)

ÇALIŞMA SERMAYESİNİN ÖZELLİKLERİ1- Bölünebilir özelliğe sahiptir.

2- Kısa vadeli ve likittir.

3- Çalışma sermayesi unsurları hareketli ve birbiriyle ilişkilidir.

4- Çalışma sermayesi kararları kısa zamanda revize edilebilir.

5- Yatırımların işletmenin risk derecesi üzerinde etkisi sınırlıdır.ÇALIŞMA SERMAYESİ ÇEŞİTLERİ1- Sürekli Çalışma Sermayesi: İşletme faaliyetlerinin en üst düzeyde bulunması halinde faaliyetlerin aksamadan yürütülmesine olanak sağlayan minimum dönen varlık toplamıdır. Sabit çalışma sermayesi olarak da nitelendirilir. Uzun vadeli kaynaklar ile finanse edilmesi tercih edilir.2- Değişken Çalışma Sermayesi: Mevsimlik dalgalanmalar sonucu çalışma sermayesinden ayrıca ihtiyaç duyulan sermayedir. Kısa vadeli kaynaklar ile finanse edilir.3- Olağanüstü Çalışma Sermayesi: Yangın, savaş, grev gibi durumlarda ihtiyaç duyulan sermayedir. Kısa vadeli borçlanma ile karşılanmalıdır.ÇALIŞMA SERMAYESİ YATIRIM POLİTİKALARI1- Atılgan Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha az yatırım yaparak likitenin düşük tutulması, riskin düzeyinin arttırılarak varlıkların oluşturulmasıdır.2- İhtiyatlı Çalışma Sermayesi Politikası: Dönen varlıklara daha fazla yatırım yaparak likititenin yüksek tutularak riskin düzeyinin düşük tutulması

►ÇALIŞMA SERMAYESİNİN FİNANSMANI1- Dengeli Finanslama Stratejisi: Duran varlıklar ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmı uzun vadeli kaynaklar ile, dalgalanma gösteren kısmı kısa vadeli kaynaklar ile finanse edilmelidir. Bu sistemde kaynak maliyeti yüksektir.

2- İhtiyatlı Finanslama Stratejisi: İşletmenin sahip olduğu tüm varlıkların uzun vadeli kaynaklar ile finanse edilmesidir.

3- Atılgan Finanslama Stratejisi (Atak Finansman): Dönen varlıklar kısa vadeli yabancı kaynaklarla, duran varlıklar uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edilir.►Karlılık diğerlerine göre daha yüksektir.

Sınav Sorusu…Dönen Varlıklar 150,000,000

Duran Varlıklar 250,000,000

Kısa Vad. Yab. Kay. 50,000,000

Uzun Vad. Yab. Kay. 70,000,000

Özkaynaklar 280,000,000a- Yukarıdaki verilere göre net çalışma sermayesi ne kadardır?150,000,000 – 50,000,000 = 100,000,000b- Yukarıdaki verilere göre çalışma sermayesi ne kadardır?Dönen varlıklar = 150,000,000ÜNİTE 7NAKİT YÖNETİMNakit Yönetiminin Amacı: İşletme nakit açığı verdiğinde açığı tamamlamak, nakit fazlası verdiğinde bu fazlalığı finansal varlıklarla değerlemektir. En likit kalem nakittir.NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER1- Hazır Değerler: Nakit olarak elde bulunan veya her an nakite çevrilebilen varlıklardır. Kasa, banka, alınan çek, diğer hazır değerler (Pullar)

2- Menkul Kıymetker: Hisse senetleri, tahviller, diğer menkul kıymetler (repo, yatırım fonu, finansman bonosu)

NAKİT YÖNETİMİNakit yönetimi ile hedeflenen likitite ile uzun vadeli karşılık arasında denge kurmaktır.

İŞLETMELERİN NAKİT BULUNDURMA AMAÇLARI1- İşlem Amacı: Günlük faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan paranın bulundurulması

2- Tedbir Amacı (ihtiyat amacı)

3- Spekülasyon Amacı: Gelecek ile ilgili beklentiler doğrultusunda fiyat, faiz, döviz değişimlerinden bir gelir elde etmek amacıyla yapılan işlemdir.Konsolidasyon : Borcun vadesinin uzatılmasıPİYASA TÜRLERİ1- Para Piyasası: Kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır (bankalar)

2- Sermaye Piyasası: Uzun vadeli fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı piyasadır (borsa)NAKİT FAZLASINI DEĞERLENDİRMEK AMACI ile YATIRIM YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER- Vade

- Risk

- Likitide

- Getiri

- VergilendirmeREPO: Bir menkul kıymetin geri alınma taahhütü ile satılmasıdır.TERS REPO: Bir menkul kıymetin satma taahhütü ile alınmasıdır.YATIRIM FONU: Halktan tolanan paraların yatırıma dönüştürülmesi (pörtföy yönetimi). Fon arz edenlerile talep edenlerin karşılaştığı piyasadır.B tipi finansman bonusu: Diğerlerine göre daha garantilidir. Çünkü banka kredisiyle desteklenmiştir. En iyi yatırım alternatifi olarak gösterilir.A tipi finansman bonosu: Garanti kaydı taşımayan finansman bonosudur. Bu bonoya yatırım yapmak risklidir.Sistematik Risk: Enflasyon, faiz, piyasa (Pazar satın alma gücü değişim riski). Sistematik olmayan risk finansal risktir.FINANSAL MUHASEBEİŞLETMEİnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan,kuruluşta kişilerin malzeme,araç,gereç,hammadde para,mal gibi faktörleri bir araya getirerek mal veya hizmet üretmek ve ya satmak doğrultusunda kurdukları iktisadi birimlerdir.

İşletmelere örnek olarak :Üretim işletmeleri. Ticari işletmeler,oteller, bankalar diyebiliriz.İŞLETMENİN AMAÇLARI

-Kar etmek (en düşük maliyete en yüksek kar)

-Topluma hizmet

-Faaliyetlerini uzun süre devam ettirmek.NOT:işletmelerin kendilerini kuran kişi veya kişilerden ayrı bir tüzel kişiliği vardır.İŞLETME ÇEŞİTLERİ:

1-Faaliyet Konularına Göre: Örnek:Üretim işletmeleri,satış işletmeleri,turizm işletmeleri...gibi.

2-Mülkiyet Bakımından İşletmeler:

A-Özel işletmeler (Şahısların kurduğu işletmeler)

B-Kamu işletmelerin (Devletin kurduğu işletmeler)

C-Karma işletmeler (Hem şahıs hem de devletin beraber kurduğu işletme)

3-Büyüklüklerine göre: Büyük, orta küçük,cüce işletmeler olarak ayrılırlar.İŞLETMENİN VARLIK VE KAYNAKLARI

İşletmenin kuruluşunda işletmeye konulan para ,bina,mal,araç,gereç gibi iktisadi değerlerin (ekonomik değerlerin) tümüne varlıklar denir. Bu varlıkların sağlandığı çeşitli kaynaklar vardır. İşletme sahip ve ortaklarının veya 3. kişilerin işletmeye koydukları varlıklar üzerindeki haklarına kaynaklar denir.

Kaynaklar sermaye ve borçlar olmak üzere ikiye ayrılır.

A- SERMAYE (özkaynaklar): İşletmeyi kuran sahip ve ortakların varlıklar üzerindeki haklarına sermaye denir.

B- BORÇLAR (Yabancı kaynaklar ): İşletmeyi kuran sahip ve ortaklar dışındaki 3.kişilerin varlıklar üzerindeki haklarına borçlar denir.ÖRNEK: A işletmesi 100.000.000.- TL para 200.000.000.- TL mal ve 300.000.000 TL’ lik bir araba konularak kurulmuştur .Kuruluşta 50.000.000.- TL borç alınmıştır. İşletmenin varlık ve kaynaklarını gruplandırdıktan sonra sermayeyi buluruz.

ÇÖZÜM:

Varlıklar= Sermaye + Borçlar

Varlıklar Borçlar

100.000.000 50.000.000

200.000.000

300.000.000

Toplam 600.000.000 = 50.000.000 + sermayeSermaye = Varlıklar – Borçlar

Sermaye = 600.000.000 - 50.000.000

= 550.000.000 –-TL’ dir.

İŞLETMENİN İŞLEVLERİ (faaliyetleri)

-Pazarlama işlevi

-Personel işlevi

-Üretim işlevi

-Finansman işleviMUHASEBE: İşletmenin varlık ve kaynakları üzerinde değişme yaratan (azalma – çoğalma gibi) ve parayla ifade edilen mali nitelikteki işlemleri kaydetmek,sınıflandırmak,özetlemek,analiz ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi veya kuruluşlara rapor halinde sunmak için kullanılan bilgi sistemidir.

MUHASEBENİN İŞLEVLERİ

1. Kaydetmek-sınıflandırmak-özetlemek

2. Analiz-Yorum1-a. Kaydetmek: Mali nitelikteki işlemlerin belgelendirilerek toplanması analiz yorum için belirli kural ve şekillere göre yazılması işlemidir.

b. Sınıflandırmak: Bilgilerin belirli sınıf veya gruplara göre düzenlenmesi işlemidir.

c. Özetleme: Kaydedilen ve sınıflandırılan bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılarak çeşitli mali rapor ve dökümanların hazırlanması işlemidir.

Örnek:Mizan,bilanço,gelir tablosu gibi.2-Analiz ve Yorum: 1.İşlev tamamlandıktan sonra işletme içi veya dışı kişilere bilgi vermek amacıyla inceleme yapılaması ve incelemenin değerlendirme işlemidir.

İŞLETME BİLGİLERİ İLE (muhasebe bilgileri ) İLGİLİ TARAFLAR

a. İşletmenin sahip ve ortakları

b. Yöneticiler

c. İşletmede çalışanlar

d. Borç verenler (3. kişiler)

e. Kamu (toplum)

f. DevletMUHASEBENİN TÜRLERİ: Temel olarak genel muhasebe ve maliyet muhasebesi olarak ikiye ayrılır. Bunun dışında otel ,banka muhasebesi, sigorta muhasebesi gibi çeşitli faaliyet konularıyla ilgili muhasebe türleri vardır.MALİYET MUHASEBESİ: Üretim işletmelerinde kullanılan birim maliyetlerinin hesaplanarak faaliyet sonuçlarının saptanmasını sağlayan planlama,kontrol,başarı değerleme amacı taşıyan yönetimin beklentilerine dayanak sağlayan işletme içi bilgi veren muhasebe sistemidir.MUHASEBE MESLEĞİ VE ÇEŞİTLERİ

1-Serbest Muhasebeci: Lise mezunu olmak ,gerçek veya tüzel kişilere ait muhasebe defterlerini tutarak mali tabloları ve vergi beyannamelerini düzenlemek ,serbest muhasebeci olabilmek için iki yıldan altı yıla kadar staj yapmak zorunludur.

2-Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: Serbest muhasebecinin yaptığı işler dışında muhasebe sistemini kurmak ve geliştirmek, finans ve mali mevzuat ile ilgili işlemlerin yapmakla görevlidir. Bu işlemler arasında analiz yapmak ve denetimde vardır. İki yıl staj ve Serbest Muhasebeci mali müşavir sınavlarını geçmek gerekir.

3-Yeminli Mali Müşavir: Defter tutamazlar. Denetim danışmanlık faaliyetleri yanında en önemli işleri vergi beyannameleri ve mali tablolarla ilgili tasdik işlemidir. En az 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmak ve sınavı başarmak gerekir.BİLANÇO VE GELİR TABLOSU

Mali TablolarBilanço Ve Gelir Tablosu

Para ile ifade edilen mali nitelikteki işlemlerden işletmenin varlık ve kaynaklarında değişme yaratan bilgilerin kaydetme, sınıflandırma işlemlerinden sonra özetlenerek dürüst ve tarafsız bilgi veren şekilde hazırlanan tablolara mali tablolar denir . Başlıcaları; Bilanço ve gelir tablolarıdır .Bunların dışında fon akım tabloları ,nakit akım tabloları, öz kaynak değişim tablosu ,kar dağıtım tablosu ,satışların maliyet tablosu gibi tablolar vardır.Mali Tabloların Genel Amaçları:

1.Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler ile işletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak (mali durumu kar veya zararı hakkında)

2. İşletmeyle ilgili taraflara karar almalarında yardımcı olmak .

3. Gelecekteki para ile ilgili olayları değerlendirmek ve bu değerlendirmeye yardımcı olacak bilgiler sağlamak.

Mali tablolar hazırlanırken anlaşılabilir olmasına,tarafsız olmasına ,ihtiyaçlara cevap vermesine ve genel kabul gömüş muhasebe ilkelerine uygun olmasına dikkat edilmelidir.BİLANÇO: İşletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu gösteren tabloya bilanço denir.

İşletmeler işe yeni başladıklarında dönem başı bilançosu düzenlerler. Faaliyetlerine öteden beri (uzun yıllar)devam eden işletmelerin dönem sonu bilançoları takip eden yılın dönem başı bilançosudur.ÖRNEK:99 yılı dönem sonu bilançosu 2000 yılı dönem başı bilançosudur. Bilançonun temeli denklik kuralına dayanır. Bilanço üzerinde bilanço kelimesi, işletmenin ismi, bilançonun tarihinin olması gerekir. Bilançoların sol tarafına aktif ,sağ tarafına pasif denir.

A işletmesi

01.01.2000 tarihli dönembaşı bilançosuAktif PasifVarlıklar Kaynaklar

A. Dönen varlıklar A. Öz kaynaklar

B. Duran varlıklar B. Yabancı kaynaklar

-Kısa vadeli borçlar

-Uzun vadeli borçlar

Varlıklar aktifte bulunur

A. Dönen Varlıklar: Bir yıl içerisinde para veya paraya dönüşebilecek varlıklardır. Kasa,banka,mal...gibi

B. Duran Varlıklar : Bir yıl içinde paraya dönüşmeyen varlıklardır .

bina,demirbaş,arsa,imtiyaz,hak....gibi

KAYNAKLAR;

A. Yabancı kaynaklar

B. Öz kaynaklar (sermaye)1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Vadesi bir yıl olan bir yıl içinde ödenmesi zorunlu olan borçlardır.

2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar:Vadesi bir yıldan fazla olan borçlardır .GELİR TABLOSU: İşletmenin belirli bir faaliyet dönemi sonunda faaliyet sonucunu gösteren tablodur. Döneme ait tüm gelir ve giderler bu tabloda yer alır. Döneme ait tüm gelir ve giderler dönem kar ve zararına devredilerek kapatılır. Gelirler öz sermayeyi arttırıcı, giderler azaltıcı etki yapar .

Gelir: İşletmenin ana faaliyet konusu olan mal ve hizmet satışları satışları ile yan faaliyet konusu olan kira ,faiz gibi değerlerden oluşur.

Gider:Gelir elde etmek için yapılan varlık (aktif) tükenmeleridir .Gelir tablosu oluşturulurken ;

bütün gelirler (+)bütün giderler (-) kalem olarak işlenir.Gelir Tablosunun Ana Bölümleri

1-Brüt Satış Kar Veya Zararı: Brüt satış karı bölümü içerisinde işletmenin satışlardan elde ettiği gelirler,satış iade ve ıskontoları,satılan malın maliyeti gibi giderler yer alır.

Brüt satışlar - (satıştan iadeler +satış ıskontoları) = Net satışlar

Net satışlar - Satılan malın maliyeti hesabı = Brüt kar (Brüt satış karı )veya (Brüt satış zararı)

2-Faaliyet Kar Veya Zararı : Bu bölümde işletmenin faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için yaptığı giderler yer alır.

Faaliyet kar ve ya zararları:

-Genel yönetim giderleri

-Pazarlama satış ve dağıtım giderleri

-Araştırma geliştirme giderleri

3-Dönem Kar veya Zararı Bölümü: Bu bölümde işletmenin faaliyet sonucu bölümüne etki eden olağan dışı gelir ve giderler yer alır. Bu bölüme net kar bölümü de diyebiliriz.Mali Nitelikteki işlemler ve Bilanço üzerindeki etkileri

1-Peşin Mal Alışı:

Varlık

Mal (+ ) Alış ? Giriş ? Borç

Kasa -para (-) Ödeme ? Çıkış ? AlacakMal ve paranın her ikisi de varlık kalemidir. Varlık kalemlerinden birinde artış diğerinde azalış varsa varlık toplamı değişmeyecektir.

Örnek: İşletmenin varlıkları toplamı 100.000.000.- TL’dir. İşletme 5.000.000.- TL mal almıştır.

Varlık toplamı: 100.000.000.- eşit kalır

Mal (+ ) 5.000.000.-

Kasa (-) 5.000.000.-

2-Maliyetine Peşin Satış : Mal kaleminde azalma kasa kaleminde aynı oranda artma olacağından varlık dengesi bozulmayacaktır.

3-Kredili Mal Alışı (Veresiye) :

Aktif = Pasif

Varlık = Kaynak

Mal (+) Kredili (veresiye) Borçlar (+)Örnek: İşletmenin aktif ve pasif toplamları 200.000.000.- TL ‘dır. Kredili olarak 10.000.000.- TL lik mal alınmıştır.

Aktif = Pasif

200.000.000 200.000.000

10.000.000 mal(+) 10.000.000 Borç (+)

210.000.000 210.000.0004-Borç Ödemek

Aktif = Pasif

Varlık = Kaynak

(-)(Para) Kasa = Borç (-)

5- Karlı Peşin Satış

Aktif = Pasif

Kasa (+) = Kar

Mal (-)

Kasaya giren para malın bedelinden kar kadar fazla olacaktır. Kar öz sermayeyi artırıcı bir etki gösterdiğinden denge bozulmayacaktır.

Örnek: İşletmenin Aktif = Pasif toplamı 300.000.000.- TL ‘dir .İşletme 10.000.000.- TL’ lik malı 2.000.000.- TL karla peşin satmıştır.

Çözüm:

Aktif = Pasif

300.000.000 = 300.000.000

Kasa (+) 12.000.000 = Kar + 2.000.000

Mal (-) 10.000.000302.000.000.- 302.000.000.-

6-Zararlı peşin satış: Kasaya giren para malın bedelinden zarar kadar az olacaktır .Zarar öz kaynaklarda bulunan sermayeyi azaltacağından aktif ve pasif dengesi bozulmayacaktır.

Örnek: İşletmenin aktif ve pasif toplamları 400.000.000.- TL’ dir . 20.000.000.- TL mal 5.000.000.- TL zararla satılmıştır.

Aktif = Pasif

400.000.000 = 400.000.000

(+) Kasa 15.000.000 = (-) Zarar 5.000.000

(-) Mal 20.000.000 =395.000.000.- 395.000.000.-7-İşletmeye Ortak Olmak: İşletmeden alacağı olan bir kişinin işletmeye ortak olduğunu düşünelim .

Kişinin işletmeden olan alacağı bu durumda sermaye payına dönüşür. Bu durumda işletmenin borcunda

Azalma özsermeyesinde artış olacaktır. Aktif ve pasif dengesi bozulmayacaktır.HESAPLAR

Hesaplar

Hesap Kavramı

Bilançoyu oluşturan her bir unsurda (varlık,sermaye ve borçlar da)dönem içindeki artış ve azalışları gösteren çizelgeye hesap denir.Hesapları genelde :

B HESAP ADI AŞeklinde gösteririz. Sol taraf borç ,sağ taraf alacak olacaktır.

Hesaplar tekdüzen hesap planına göre düzenlenmiştir .Bilanço ve gelir tablosu hesapları ayrı ayrı düşünülecektir.

Bilanço hesaplarında hangi hesaba giriş varsa borç kaydı, hangi hesapta çıkış varsa o hesaba alacak kaydı yapılır.

Gelir tablosu açısından ise ilk kayıtta bütün gider hesaplarına borç, gelir hesaplarına alacak yazılır.

Örnek: İşletmenin bankadaki hesabına faiz geliri gelmiştir.Banka? Giriş ?Borç

Faiz geliri ? Alacaklı

-----------/----------

Banka

Faiz Gelirleri

----------/-----------Hesaplara İlişkin Kavramlar

1-Borç ve alacak tarafı ; Sol taraf borç sağ taraf alacak

2-Hesabı borçlandırmak,alacaklandırmak ; Sol tarafa kayıt borçlandırılır,sağ tarafa kayıt alacalandırılır.

3-Hesap açmak ;Bir işlemde hesabın borç yada alacak tarafına ilk defa yazılmasıdır.

4-Hesap kalanı ; Borç ve alacak tarafları arasındaki farktır .Borç tarafı fazla ise borç kalanı alacak tarafı fazla ise alacak kalanı verir.

5-Hesabın kapalı olması borç ve alacak tutarlarının eşit olmasıdır.

6-Aktif hesaplar ;Varlıkları oluşturan ve borç kalanı veren hesaplardır.

7-Pasif hesaplar ; Pasifte yer alan alacak kalanı veren kaynak niteliği taşıyan hesaplardır.

Hesap İşleyişleri:Örnek:A işletmesi 100.000.000 .- TL ‘lik malı peşin almıştır.

Mal hesabı ? Alış (giriş) Borç (+) artış

Kasa hesabı ?Çıkış (ödeme) Alacak (-) AzalışB Mal Hesabı A B Kasa hesabı A

---------------------- ------------------------Bilanço hesaplarını işleyişinde :

1-Varlıklardaki artış için varlık hesapları borçlandırılır. Azalış için alacalandırılır.

2-Sermaye ve borçlardaki artış için sermaye ve borçlara ait hesaplar alacalandırılır. Azalış için borçlandırılır. NOT: Pratikte muhasebenin temel kuralı olarak işlem yaparken hangi hesaba giriş varsa borç ,hangi hesaptan çıkış varsa alacak yazılır.

Sermayedeki Değişimlerin Gelir Ve Gider Hesaplarında İzlenmesiİşletmenin öz sermayesini etkileyen günlük işlemler için gelir ve gider hesapları diye adlandırılan sonuç hesapları kullanılır. Dönem sonunda bütün gelir ve giderler dönem kar ve ya zararı hesabına devredilerek kapatılır. Bunun sonucunda işletmenin faaliyet sonucu olacak kar veya zarar ortaya çıkar. Bütün gelirlerin öz sermayeyi

arttırıcı giderlerin öz sermayeyi azaltıcı etkisi vardır.Hesapların Sınıflandırılması

Bilançodaki sınıflandırmanın yanında hesapların işleyişi kayıtların temel olup olmamasına göre ve mali nitelikteki işlemleri etkilerine göre gruplara ayrılır.

1- Düzenleyici Hesaplar : Asli hesapları etkileyerek gerçek değerlerini almalarını sağlayan hesaplarıdır. İlgili hesapların altında eksi kalem olarak gösterilir.

2- Asli Hesaplar: Varlıkları kaynakları,gelir ve giderleri direkt olarak belirten hesaplardır.

Örnek: Tek düzen hesap planındaki bütün ana hesaplar ,kasa hs ,mal hs. gibi...

3- Geçici Hesaplar: Tamamlanamayan işlemler ve ya belirli bir süre kullanılan hesaplardır.

Örnek: Nedeni bilinmeyen giderlerin izlendiği diğer olağan dışı gider ve zarar hesabı gibi.

4- Nazım Hesaplar: Hem aktif hem pasif karakterli hesap olup işletmenin ana faaliyet konusunda artış veya azalış getirmeyen işlemlerin izlediği hesaplardır.

Örnek: Kasa noksanı ,kanunen gider kabul edilmeyen hesap ,nazım hesaplar olarak ,izlenir.

Hesaplar kaps..... göre

1-Ana hesaplar

2-Yardımcı hesaplar olarak ikiye ayrılır.HESAP PLANI

Bir işletmede kullanılacak hesapların genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda sistemli ve gruplaşmış olarak yer aldığı listeye hesap planı denir .Hesap planı düzenlenirken şu noktalara dikkat edilmelidir.

1- Bilanço ve gelir tablosunun aydınlatıcı ve çabuk düzenlemesini sağlamaktadır.

2- Gerektiğinde istenilen ana hesaplar ve yardımcı hesaplar açıklanabilmelidir.

3- Hesap planının yapısı her değişiklikte bütünü etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir

1994 yılından itibaren Tek Düzen Hesap Planı uygulama zorunluluğu getirilmiştir.Tek düzen hesap planına göre hesaplar 9 ana gruba ayrılılar:

1-Dönen varlıklar

2-Duran varlıklar

3- Kısa vadeli yabancı kaynaklar (kısa vadeli borçlar)

4- Uzun vadeli yabancı kaynaklar (uzun vadeli borçlar)

5- Öz kaynaklar

6- Gelir tablosu hesapları ( gelir ve gider hesabı)

7- Maliyet hesapları (Üretim işletmelerinde)

8- Serbest

9- Nazım hesaplar

MUHASEBE KAYIT BELGELERİDefterler

Muhasebe ilkelerine göre işletmede yapılan varlık ve kaynaklar da değişme yaratan mali nitelikteki işlemler belgelere dayandırılarak ticari defterlere kayıt edilirler .Bu defteri işetmelerde yapılan iş hacimlerine göre iki ana gruba ayırırız.

1- Birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda olduğu defterler:

a- Yevmiye defteri (günlük defter)

b- Defter-i kebir (büyük defter )

c- Envanter defteri

d- Kambiyo senetleri defteri (çek,senet defteri) İsteğe Bağlı2- İkinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defterler

a- İşletme hesabı defteriYEVMİYE DEFTERİ: İşletmede yapılan günlük işlemlerin sıra numarası , tarihi, defteri kebir bağlantı numarası,borç ve alacak tarafı ,açıklama esaslarına göre kaydedildiği defterdir.

Yevmiye defterinin pratikteki çizimi aşağıdaki gibidir.

-----------/-----------

Kasa hesabı (Borçlu Hs)

Alacak senetleri hesabı (Alacaklı Hs)

---------/------------

Yevmiye defterinde aynı sayfa üzerinde hem borçlu, hem alacaklı hesap yazılır. Her sayfanın sonunda borç ve alacak taraflarının toplamı ayrı ayrı alınır. (Bu toplamlar eşittir.) Bir sonraki sayfaya devreden toplam olarak geçirilir ve işlemlere devam edilir.

Yevmiye defterindeki madde türleri :

1. Basit madde : Bir hesap borçlanırken diğer hesabın alacaklandığı madde türüdür.

ÖRNEK: İşletme 100.000.000.- TL lik malı peşin olarak satın almıştır.

Mal ? Alış? Borç

Kasa?Çıkış?Alacak

------------- / ----------------

153 T.Mal hesabı 100.000.000

100 Kasa Hesabı 100.000.000

------------- / ----------------

Not: Tekdüzen hesap planında mal hesabı alışı ve satışı iki ayrı hesaba işlenen bir hesaptır.Mal alışlarında

153 Ticari Mal Hesabının borcuna, satışlarda 600 Yurtiçi satışlar hesabının alacagına yazılır.2. Bileşik Madde: Bir hesaba karşılık iki hesabın borçlandığı veya alacaklandığı maddedir.ÖRNEK : İşletme 200.000.000 TL’lik malı yarısı peşin, yarısı senet karşılığında almıştır.

Mal ? Alış ? Borç

Kasa ? Çıkış ? Alacak

Borç snt. ? Çıkış ? Alacak------------/-------------

153 T.Mal Hesabı 200.000.000

100 Kasa Hesabı 100.000.000

321 Borç sent.hesabı 100.000.000

------------/--------------ÖRNEK: İşletme 300.000.000.- TL malı 100.000.00.-TL peşin 200.000.000.- TL çek karşılığı satmıştır.

(Yurtiçi Satışlar) ?Çıkış ?Alacak

Kasa ?Alış ? Borç

Alman çekler ?Giriş borç3- Karma Madde (Karmaşık madde) : Birkaç borçlu hesaba karşılık ,birkaç alacaklı hesabın veya birkaç hesaba karşılık ,birkaç borçlu hesabın izlediği maddedir.ÖRNEK : İşletme 100.000.000.-TL mal ,500.000.000.- TL demirbaş 50.000.000.- TL lik taşıt satın almıştır. 100.000.000.- TL sini peşin 200.000.000 TL sini veresiye, kalanını senetle ödemiştir. Yevmiye kaydını yapınız,

Alış ?Ticari mal ?Alım ? Borç 100.000.000

Alış ?Demirbaş ? Alım ? Borç 500.000.000

Alış ?Taşıt ? Alım ? Borç 50.000.000Çıkış Kasa Alacak 100.000.000

Çıkış Satışlar Alacak 200.000.000

Çıkış Borç snt. Alacak 350.000.000

______________________________________________153 Ticari mallar hs. 100.000.000

254 Taşıtlar hs. 50.000.000

255 Demirbaşlar hs. 500.000.000100 Kasa hs. 100.000.000

320 Satıcılar hs. 200.000.000

321 Borç snt. hs. 350.000.000BÜYÜK DEFTER : Yevmiye defterine yapılan günlük işlemlerin hesap isimlerine göre ayrı sayfalara kaydedildiği defterdir. Defterin şekli “T” biçimindedir.

Sol tarafa borç kaydı , sağ tarafa da alacak kaydı yapılır. Defterde yevmiye defteriyle bağlantı numarası ,tarih ve açıklama bölümleri de vardır .Sayfalar karşılıklı 1-1 ,1-2 şeklinde tamamlanır.

Bir hesap için birden fazla sayfa ayrılır .O hesabın sayfalarında ara toplamlar yer alır. Pratikteki gösterim şekli.

B 100 Kasa Hesabı A

Yardımcı Defterler

Defter-i kebirde tek bir sayfaya işlenen ana hesabın alt hesaplarını izlediğimiz defterlere yardımcı defterler denir. Yardımcı defterlerdeki alt hesapların borç toplamları ana hesabın borç topl..... alacak toplamları ana hesabın alacak topl..... eşit olmalıdır.B 102 Bankalar hesabı A B. İş Bankası Hs. A B Ziraat Bankası Hs. A175.000.000 55.000.000 100.000.000 25.000.000 75.000.000 30.000.000

(Forumturka.net--mobidek)

MİZAN

Yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen hesapların aritmetiksel olarak doğru aktarılıp aktarılmadığını kontrol

etmeye yarayan tabloya MİZAN adı verilir.MİZAN ÇIKARMA TARİHLERİA. Aylık mizanlar: Ocak Kasım ayları itibarı ile her ay (11 ay )

B. Genel geçici mizan: 31 Aralık tarihi itibariyle

C. Kesin mizan: Envanter işlemleri sonunda 31 aralık tarihi itibariyle31.12.1999 Tarihli Kesin MizanSıra No: Büyük defter Bağlantı No Açıklama (Hesap Adı) Toplam Kalan

Borç Alacak Borç Alacak

1 1-1 100 Kasa Hesabı

Toplam 10.000 8.000 2.000 -Borç toplamı = Alacak toplamı = Yevmiye defteri toplamı

Borç kalanı toplamı =Alacak kalanı toplamıDefterlerin Tasdik Zamanı

Vergi Usul Kanunu

Vergi usul kanununa göre ve TTK ‘ na göre tutulan işletme hesabı esası ve bilanço hesabı esasına göre tüm defterlerin tasdiki zorunludur.

Tasdik Zamanları

1- İşlerine öteden beri ( sürekli ) devam eden işletmeler ertesi yıl kullanacakları defterleri bulunulan yılın aralık ayı içerisinde;

2- Yeniden işe başlayanlar yeni bir meşguliyete girenler iş değiştirenler bu işlemlerden önce;

3- Vergi mükellefiyeti kalkanlar muaflıktan başlayarak 10 gün içerisinde;

4- Defteri dolanlar veya diğer nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmak zorunda kalanlar kullanmadan önce;

5- Aynı defteri ertesi yıl kullanacaklar kullanılacak yılın ocak ayı içinde tasdik ettirmek zorundadırlar.DEFTERLERDE KAYIT DÜZENİ

Defterler mürekkep kalemle , Türkçe ,koparmadan, karalamadan, satır atlamadan,hatalı kayıtlarda üzeri görünecek şekilde çizilerek tutulmalıdır. Defterlere belgelerden kayıt yapılıyorsa günlük deftere geçirmek için 45 günlük süre, belgeler kullanılmıyorsa günlük deftere geçirmek için 10 günlük süre vardır .Günlük kasa defteri perakende satış ve hasılat defteri serbest meslek kazanç defteri günü gününe tutulmalıdır.

TİCARİ BELGELER

İşletmenin günlük işlerinin kaydı için kullanılan belgelere ticari belgeler veya ispat edici belgeler denir.

İşletmelerde kullanılan belge yada defterler TTK ‘na göre bulunulan yıldan başlayarak 10 yıl VUK ‘na göre ertesi yıldan başlayarak 5 yıl saklanması zorunludur.

TTK’NA GÖRE BELGELER

Bono , poliçe, çek, hisse senetleri, tahvil, emtia (mal senetleri ) nakliyat belgeleri (manifesto ,konşimento)

VUK’ NA GÖRE BELGELER

Fatura , gider pusulası , müstahsil makbuzu , serbest meslek makbuzu , perakende satış makbuzu, yolcu listeleri ücret bordrosu , taşıma irsaliyesi , günlük müşteri listeleri ,yazışma belgeleri ve diğer belgeler.

MUHASEBE FİŞLERİ

1-Kasa tahsil fişi : Peşin yapılan mal ve hizmet satışlarında ve diğer tahsilatlarda kullanılır. Kasa hesabı sürekli borçlu işlendiğinden yalnız alacaklı hesap yazılır.

2-Kasa tediye (ödeme fişi ): Peşin mal ve hizmet alımlarında ve diğer ödemelerde kullanılır. Fiş üzerine sadece borçlu hesap adı yazılır.

3-Mahsup fişi: Veresiye (kredili )alım satımlarda kullanılır. Hem borçlu hem alacaklı hesap yazılır.

MUHASEBE SÜRECİ

İşletmenin dönem başında işe başlamasından itibaren varlık ve kaynaklarında (sermaye ve borçlarında ) artış veya azalış meydana getiren mali nitelikli işlemlerin sürecine muhasebe süreci denir.

Aşamaları:

1-Açılış (Dönem başı ) envanterinin yapılması

2-Açılış (Dönem başı )bilançosunun yapılması

3-Envanter defterine kayıt

4-Açılış (Dönem başı)bilançosunun yevmiye (günlük deftere ) açılış kaydı.

5-Yevmiye defterine günlük işlemler

6-Defter-i kebir ‘ e (büyük deftere) kayıt.

7-Ocak ve Kasım ayları itibariyle aylık mizanları 11 ay

8-31 Aralık tarihi itibari ile genel geçici mizan

9-Envanter kayıtları ( dönem sonu )

10-31 aralık tarihi itibariyle kesin mizan

11-Mali tablolar (bilanço ve gelir tablosu )

12- Yevmiye defterine kapanış kaydı (ters kayıt)

NOT: İşletmeler yeni kuruluyorsa yapılan envanter ve bilançoya açılış envanteri ve bilançosu denir. İşlemine öteden beri devam ediyorsa dönem başı envanteri ve bilançosu denir. Aslında işlerine devam edenler için her dönem sonu bilançosu ve envanteri yeni yılın dönem başı bilançosu ve envanteridir.ÖRNEK: A işletmesi 02.01.2000 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla işe başlamıştır:1-Dönem başı (Açılış ) Envanteri

VARLIKLAR

Kasa 100.000.000

Ticari mal 50.000.000

Banka 200.000.000

Demirbaş 80.000.000

Alacak senetleri 25.000.000

KAYNAKLAR

Borçlar 150.000.000

Borç senetleri 120.000.000

2.Açılış Bilançosu

A işletmesi

Aktif 02.01.2000 Tarihli Açılış Bilançosu Pasif100 Kasa hs. 100.000.000 320 Satıcılar hesabı 150.000.000

102 Bankalar hs. 200.000.000 321 Borç snt hs. 120.000.000

121 Alacak snt hs. 25.000.000 500 Sermaye hs. 185.000.000

153 Ticari mal hs. 50.000.000

255 Demirbaş hs. 80.000.000Toplam: 455.000.000 Toplam : 455.000.000

AKTİF = PASİF

Varlıklar = Sermaye + Borçlar

Sermaye = Varlıklar – Borçlar

Sermaye = 455.000.000 - 270.000.000

Sermaye = 185.000.0003-Envanter defterine kayıt

4-Açılış Kaydı

------------------------/-------------------------

100 Kasa hs. 100.000.000

102 Bankalar hs. 200.000.000

121 Alacak snt. Hs. 25.000.000

153 Ticari mallar hs. 50.000.000

255 Demirbaşlar hs. 80.000.000

320 Satıcılar hs. 150.000.000

321 Borç snt. hs. 120.000.000

500 Sermaye hs. 185.000.000

-----------------------/---------------------------

5-Günlük İşlem

ÖRNEK:100.000.000.-TL + 17.000.000.- KDV peşin olarak mal satın almıştır.

-----------------------/----------------------------

153 Ticari mallar 100.000.000

191 İndirilecek KDV 17.000.000

100 kasa hs. 117.000.000

-----------------------/----------------------------6-Defter-i Kebir Kaydı

B 100 Kasa Hs. A B Bankalar Hs. A100.000.000 117.000.000 200.000.000(açılış kaydından)B 121 Alacak Snt. A B 153 Ticari mal.Hs. A25.000.000 50.000.000

100.000.000

B 255 Demirbaşlar Hs. A B 191 İndirilecek KDV A80.000.000 17.000.000B 320 Satıcılar Hs. A B 321 Borç Snt.Hs. A

150.000.000 120.000.000B 500 Sermaye Hs. A185.000.0007- Defter-i kebir hesaplarının borç ve alacak toplamları ve kalanlarıyla aylık mizanlar düzenlenir.

8- 31 Aralık tarihinde yine Defter-i Kebir hesaplarının borç ve alacak toplamları ve kalanlarıyla genel geçici mizan düzenlenir.

9- Envanter işlemleri yapılır.Envanter: Bilanço günü itibariyle işletmenin varlıklarını ,sermaye ve borçlarını saymak ,tartmak,ölçmek yoluyla kesin bir şekilde değerleme ve tesbit işlemidir..İki aşamada olur.

1-Muhasebe dışı envanter : Defterlere bakılmaksızın tüm varlıkların sermaye ve borçların sayılması ve değerlendirmesi işlemidir.

2- Muhasebe içi envanter : Genel geçici mizandan başlayarak yukarıda belirttiğimiz muhasebe sürecinin yerine getirilmesidir .Eldekilerin gerçek değerleri bulunduktan sonra genel geçici mizanlar bunlarla karşılaştırılır. Gerekli düzeltmeler yapılır. Gelir tablosu için gelecek yıla ait olan gelir ve giderler hariç tüm gelir ve giderler dönem kar ve ya zararına devredilir. Elde edilen kardan vergi düşülerek net kar bulunur.

10-Düzeltme işlemlerinden sonra kesin mizan yapılır.

11-Kesin mizanı borç ve alacak kalanlarına göre (hesapların) bilanço (dönemsonu ) düzenlenir. Gelir ve gider hesaplarına göre gelir tablosu yapılır.

12-Bilançonun ters kaydıyla kapanış kaydı yapılır.

ÖRNEK:

A işletmesi

Aktif 31.12.2000 Tarihli D.sonu Bilançosu Pasif

__________________________________________________ ________

100 Kasa hs. 175.000.000 320 Satıcılar hs. 15.000.000

102 Bankalar hs . 20.000.000 321 Borç snt. hs. 5.000.000

121 Alacak snt. hs 12.000.000 500 Sermaye hs. 227.000.000

153 Ticari mal .hs 30.000.000

255 Demirbaşlar hs 10.000.000Toplam 247.000.000 Toplam 247.000.000Kapanış kaydı – Ters kayıt.

------------------- / ------------------------

320 Satıcılar hs 15.000.000

321 Borç snt.hs. 5.000.000

500.Sermaye hs. 227.000.000

100 Kasa hs. 175.000.000

102 Bankalar hs. 20.000.000

121 Alacak snt. hs. 12.000.000

153 T.Mallar hs. 30.000.000

255 Demirbaşlar h. 10.000.000

------------------ / --------------------------MUHASEBE

ŞİRKETLERİN ÖZELLİKLERİŞAHIS ŞİRKETLERİ1-Komanditer ortak hariç ortaklar gerçek kişidir.

2-Komanditer ortak hariç ortakların sorumluluğu sınırsızdır.

3-En az sermaye miktarı kanunla belirlenmemiştir.

4-Komanditer ortak hariç ortaklar kişisel emek ve ticari itibarlarını sermaye olarak koyabilirler.

5-Şirket sözleşmesi oy birliğiyle değiştirilebilir.

6-Şirket ortaklarından birinin ölümü, iflası, hacir altına alınması şirketi sona erdirebilir.

7-Şirket yalnız ticari işletmek amacıyla kurulur.

8-Sermaye paylara bölünemez.

9-Her ortağın yönetim, temsil ve denetim hakkı vardır.

10-Her ortağın eşit oy hakkı vardır.

11-Yalnız tescil ve ilanla kurulur.

12-Şirket vergi mükellefi değildir. Ortaklar gelir vergisi öder.

13-Ortaklığın devri güçtür.

14-Türk ticaret kanuna göre yedek akçe ayırma zorunluluğu yoktur.

15.Ticaret unvanında ortaklardan en az birinin adının yer alması gerekir.SERMAYE ŞİRKETLERİ1-Ortaklar gerçek ve tüzel kişi olabilir .

2-Ortakların sorumlulukları sermeye payları ile sınırlıdır.

3-Anonim şirket ve Limited şirketlerinin en az sermeyesi Türk ticaret kanununda belirlenmiştir.

4-Kişisel emek ve ticari itibar sermaye olarak konulamaz.

5-Şirket sözleşmesi oy çokluğu ile değiştirilebilir.

6-Şirket ortaklarından birinin ölümü, iflası, hacir altına alınması şirketi son erdirmez

7-Şirket her türlü iktisadi amaç için kurulabilir.

8-Sermaye paylara bölünmüştür.

9-Yönetim, temsil ve denetim hakları belirli organlara verilmiştir.

10-Oy hakkı sermaye payı ile orantılıdır.

11-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket hariç Ticaret ve Sanayi bakanlığından izin alındıktan sonra tescil ve ilan ile kurulur.

12-Şirket vergi mükellefi olup kurumlar vergisi öder.

13-Ortaklığın devri kolaydır.

14-Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit şirket hariç T.T.K na göre yedek akçe ayırma zorunluluğu vardır.

15-Ticaret ünvanında ortaklardan birinin adı gerekmez.

ŞİRKETLERŞirket: En az iki tane gerçek ve ya tüzel kişinin,ortak bir amacı gerçekleştirmek için ;sermaye zeka ve emeklerini birleştirmeleri hususunda sözleşme imzalamalarıyla oluşturdukları işletmelere şirket denir.

Bir işletmenin şirket olabilmesi için şu özelliklerin bulunması gerekir;

-Şirket kuracak en az iki kişi bulunmalıdır.

-Ulaşılmak istenen ortak bir amaç bulunmalıdır,

-Bu amaca ulaşmak için ortaklar bir sözleşme hazırlamalıdır,

-Amacın gerçekleşmesi için, ortaklar sermaye ve emeklerini ortaya koymalıdır.Gerçek kişi: Adından da anlaşıldığı üzere; İsim ve soyad ’dan meydana gelen kişiliktir,

Örneğin: Ahmet Özkan gerçek bir kişidir.Tüzel kişi:Gerçek kişilerin bir araya gelerek kurdukları şirketlerin kişiliğidir.

Örneğin: Brain Bilg. San.. ve Tic. Ltd, Şti. tüzel kişidir.Türk Ticaret Kanunlarına göre Ticaret şirketleri iki ana grupta toplanır .Bunlar:1-ŞAHIS ŞİRKETLERİ

a- Kollektif şirket

b- Komandit şirket

2-SERMAYE ŞİRKETLERİ

a- Anonim şirket

b- Limited şirket

c- Sermayesi parayla bölünmüş komandit şirket

DİĞER ŞİRKETLER

-Kooperatifler

-Adi şirketler

Türk Ticaret Kanununa göre Ticaret şirketlerinin en önemli özellikleri şunlardır;- Ticaret şirketleri kurulurken Söleşmenin yazılı olması şarttır.

- Ticaret şirketlerinin tüzel kişilikleri vardır.

- Ticaret şirketleri bir ticaret ünvanı almak zorundadır.

- Ticaret şirketleri iflasa tabidir.

- Ticaret şirketleri Ticaret siciline kaydolmak zorundadır.

- Ticaret şirketleri, ticari defter tutmak zorundadır.

1-ŞAHIS ŞİRKETLERİ: Şirketin bir tüzel kişiliği olmakla birlikte, gücünü ve piyasa itibarını kurucu şahıslardan alır. Şirketin kendi sermeyesi yanında , kurucu ortakların şahsi sermayeleri, üçüncü şahıslar nezdinde şirketin itibari bakımdan önemli rol oynar.

a-Kolektif şirket : Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortakların hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış şirkete Kollektif şirket denir.Tüzel kişiler kollektif şirket kuramazlar ve kurulmuş olan bir kollektif şirketede ortak olamazlar. Kollektif şirkette şirket ortakları üçüncü şahıslara karşı bütün mal varlıkları ile sorumludur.

b-Komadit şirket:Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış olan şirkettir

Sorumlulukları sınırlı olmayan ortaklar Komandite

Sorumlulukları sınırlı olan ortaklara Komanditer denir.Tüzel kişiler komandit şirketlere, komanditer ortak olarak ortak olabilir. Gerçek kişiler hem komandite hemde komanditer ortak olarak komandit şirkete ortak olabilir. Komanditer ortak kişisel emeğini sermaye olarak koyamaz. Komandit şirketlerde Temsil ve yönetim yetkisi komandite ortaklara aittir.2-SERMAYE ŞİRKETLERİ: Sermaye şirketlerinde şirket güç ve itibarını Sermayesinden alır. Şirketin üçüncü şahıslar nezdindeki itibarı, iyi yönetimi ve sermaye yapısıyla yakından alakalıdır. Şirket ortaklarının üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu koymuş oldukları sermayeyle orantılıdır.a- Anonim Şirket:Bir ünvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan şirkettir. Ortakların üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.Anonim şirket kanunlarda aksine bir hüküm olmadıkça, en az 5 tane gerçek ve ya tüzel kişi tarafından kurulur. Ortak sayısında bir üst sınır yoktur. En az 5.000.000.000 ( beş milyar ) Liralık bir sermaye ile kurulur. Anonim şirketlerde kişisel emek Sermaye olarak konulmaz .Anonim şirket ANİ ve TEDRİCİ olmak üzere iki şekilde kurulur.Ani kuruluş: Ortakların şirket sermayesinin tamamını taahhüd etmeleriyle gerçekleşen kuruluştur -Anonim şirketlerde şirket kuruluş işlemleri şu şekilde özetlenebilir;

-Kurucu ortakların sermayelerini taahhüt ederek yazılı bir sözleşme hazırlaması ve notere tastik ettirmesi.

- Sanayi ve ticaret bakanlığına müracaat ederek izin alınması.

- Kuruluşun ticaret sicilinde tescil ve ilanı.Tedrici Kuruluş: Şirket sermayesinin bir kısmının ortaklar tarafından taahhüt edilip geri kalan için ise halka başvurulması suretiyle gerçekleşen kuruluş biçimidir. Tedrici kuruluş işlerinde Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. Tedrici kuruluşta Sanayi ve ticaret bakanlığının yanında sermaye piyasası kurulundan da izin almak şartı vardır.

Aile Anonim Şirketi: Ortak sayısı 250 yi geçmeyen ve hisse senetleri halka arz edilmemiş şirketlere aile anonim şirketi denir.

Limited Şirket: İki veya daha fazla gerçek yada tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumlulukları koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesinin alt sınırı yasa ile belirlenmiş olan şirketlerdir. Bankacılık ve sigortacılık dışındaki alanlarda faaliyet gösterirler. Limited şirketlerinin tüzel kişilik kazanması ticaret siciline tescil ve ilan ile gerçekleşir. Limited şirketlerde 500.000.000 lira sermaye koyma şartı vardır. Ortakların hisse oranları 25 milyon ve katları şeklindedir. Limited şirketlerde ortak sayısı 2’den az 50’den fazla olamaz.

KOOPERATİFLER: Ortakların belirli ekonomik çıkarlarını ve özellikle meslek ve geçimlere ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım ve dayanışma suretiyle sağlayıp korumak amacıyla kurulan şirketlerdir. Yürürlükteki kanunlarda aksine bir hüküm olmamak şartıyla kooperatifler, gerçek ve tüzel kişiler ile il özel idareleri, belediyeler köyler,cemiyetler ve dernekler tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulabilir. Değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllerdir. Kooperatifler Kurumlar Vergisi’nden muaftır.

Kooperatifler amaçlarına göre değişik kısımlara ayrılırlar;

a-Üretim kooperatifleri

b-Yapı kooperatifleri

c-Kredi kooperatiflerKURUMLAR VERGİSİ

Sermaye şirketlerinin bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden devlete ödediği vergiye kurumlar vergisi denir. Kurumlar vergisi “kurumlar vergisi beyannamesi” ile devlete beyan edilir. Beyan, tacirin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci beyannameyi hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay (nisan ayı ) içinde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine vermek zorundadır. Kurumlar vergisi 3 çeşit taksitte ödenir. İlk Taksit nisan ayı içinde, ikinci taksit Temmuz ayında ve üçüncü taksit ise Ekim ayı içindedir.Tüzel kişi Tacirlerin (şirketlerin )ticari faaliyetlerine başlaması:Öncelikle şirketi kuracak olan gerçek veya tüzel kişiler bir araya gelerek, ticari faaliyette bulunmak istedikleri alanı tespit edip noter kanalıyla bunu imzalarlar. Daha sonra notere tasdik ettirdikleri bu sözleşmelerle Sanayi ve ticaret bakanlığına bağlı ilgili il müdürlüğünden şirketin kuruluşu için yasal izni alırlar. Şirket ticaret siciline kaydolur ve Tesçil ile birlikte Türkiye ticaret Sicil gazetesinde ilan olunur. Tescil işlemleriyle birlikte aynı zamanda maliyeye de dilekçeyle müracaat edilerek vergi numarası alınıp ve Vergi levhası tasdiklenerek Tacir sıfatı kazanılır. Tacir sıfatının kazanılmasıyla da ticari faaliyete başlanabilir.GELİR VERGİSİ:

Şahıs firmalarının bir dönemde elde ettikleri kar üzerinden Devlete ödediği vergiye gelir vergisi denir. Gelir vergisi “Gelir vergisi beyannamesi” ile devlete ödenir. Beyan mükellefin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından yapılır. Muhasebeci beyanname yi hesap döneminin kapatılmasını takip eden 3. ay (Mart ayı) içinde ilgili vergi dairesine vermek zorundadır. Gelir vergisi 3 eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart ayı içerisinde, ikinci taksit Haziran ayında ve üçüncü taksit ise Eylül ayı içindedir.Gerçek Kişilerin Ticari Faaliyetlerine Başlaması;Ticari faaliyetlerine başlamak isteyen gerçek şahıs öncelikle hangi adreste ve ne tür faaliyette bulunacağına dair bilgileri vergi dairesine (maliyeye)bir dilekçe ile bildirir. Daha belirtilen adrese maliyeden bir yoklama memuru gelip tutanak tutar. O tutanağa istinaden ilgili gerçek şahısa Vergi sicil numarası verilir ve vergi levhası maliye tarafından tasdiklenir. Vergi levhasının tasdiklenmesiyle Tacir sıfatı kazanılır ve faaliyete başlanabilir.Resmi Evrakların Kullanılması ve Yasal İzin: Tacir sıfatını kazanan mükellefler, Ticari faaliyetlerinde kullanacakları fatura, İrsaliye Gider pusulası, serbest meslek makbuzları gibi resmi evrakları matbaaya basabilmeleri için önce dilekçeyle Maliyeye müracaat ederler. Maliye bahsi geçen evraklardan kaçar cilt bastırabileceklerine dair belgeyi mükellefe verir .Tacirler maliyeden aldıkları bu yazılı izin belgesini, maliye bakanlığı ile anlaşmalı olan ilgili matbaa firmasına ibraz ederek evraklarını bastırırlar ve ticari faaliyetlerde kullanmaya başlayabilirler.Perakende Satış Yapan Tacirlerin Yazar Kasa Kullanma zorunluluğu: Perakende satış yapan tacirler Ticari faaliyetlerinde yazar kas kullanmak zorundadırlar. Bu yüzden perakende satış yapan tacirler faaliyetlerine başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yazar kasa almak için maliyeye müracaat etmek zorundadırlar. Müracaat dilekçeyle yapılır maliyeden gerekli izin alındıktan sonrada yazar kasa satın alınıp işyerinde kullanmaya başlanır. Yazar kasa fiş düzenleme sınırı 50.000.000 (Ellimilyon) liradır.

TACİRLER-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye TACİR denir.

-Tacirin taşıması gereken özellikler:

-Faaliyette bulunacak bir ticari işletmenin mevcut olması ,

-Ticari işletmenin tacir tarafından veya tacir adına işletilmesi

-Tacirin ticari ehliyetinin olması ( Ticari işlerde uğraşanlarda, Kanunun aradığı şartlara Ticari ehliyet denir)

-Ticari ehliyette aranan şartlar ;

-Reşit olmak (18 yaşını doldurmak)

-Kısıtlı olmamak (mahkumiyet veya silah altında bulunmamak

-Akli dengesinin ve ya sıhhatinin çalışmaya elverişli olması ,

-Kamu kuruluşlarında görevli memur olmamak.Tacirin görevleri:-Ticaret ünvanı seçmek ve kullanmak .Ticaret ünvanında işin niteliği ve önemini işletmenin mali durumunu belirtmek ek ve ilaveler bulunabilir. Gerçek kişilerin ad ve soyadları ticaret ünvanı sayılabilir.Ayrıca Türk Ticaret Kanununa göre Türk, Türkiye Cumhuriyeti, Milli kelimelerini bulundurması bakanlar kurulunun izni ile olur.

-İşletmelerini Ticaret siciline kayıt ve ilan ettirmek

-Defter tutmak zorunluluğu,Defter tutma bakımından tacirler 2 ye ayrılır:

1.Sınıf tacirler

2.Sınıf tacirler1. SINIF TACİRLER: (Vergi usul kanunu 177. maddeye göre )1.Bent:Satın aldıkları malları olduğu gibi ve ya işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarı 15.000.000.000 TL-yi veya yıllık satışları tutarı 18.000.000.000 TL yi aşanlar .

2. Bent:Birinci bentte yazılı olan işler dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri Gayri safi iş hasılatı 7.500.000.000 TL’ yi aşanlar .

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 15.000.000.000 TL !yi aşanlar .

4.Bent: Her türlü ticari şirketler,

5. Bent:Kurumlar vergisine tabi diğer tüzel kişiler,

6.Bent: İhtiyari olarak Bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.

2. SINIF TACİRLER: (Vergi usul kanunu 178. maddeye göre )

1-177.maddenin dışında kalanlar ikinci sınıf tacirdir .

2-Kurumlar vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutmalarına Maliye bakanlığınca müsaade edilenler.Not: Yeniden işe başlayan tüccarlar yıllık iş hacimlerine göre sınıflandırılıncaya kadar 2. sınıf tüccar gibi hareket edebilirler .Tacirlerin Sınıf Değiştirmesi

A-) 1. Sınıftan 2. sınıfa geçiş : İş hacmi bakımından birinci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu taktirde, bunlar, Bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak ikinci sınıfa geçebilirler.

1-Bir hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran %20’yi aşan bir nisbette düşük olursa, ve ya;

2-Arka arkaya 3 hesap döneminin, iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere nazaran %20 ye kadar düşüklük gösterirse.

B-) 2. Sınıftan birinci sınıfa geçiş:İş hacmi bakımından 2. sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyulduğu taktirde bunlar, Bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak 1 . sınıfa geçerler.

1-Hesap döneminin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlerden %20’yi aşan bir nisbette fazla olursa , veya:

2-Arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 177.maddede yazılı hadlere nazaran %20 ye kadar bir fazlalık gösterirse.

C-) İhtivari olarak sınıf değiştirme: 2. sınıf tüccarlar diledikleri taktirde bilanço esasına göre defter tutabilirler .Bu suretle 1. sınıfa dahil olanlar hakkında evvelki maddenin hükümleri cari olur.TACİRLERİN DEFTER TUTMASI

Tacirler ticari faaliyetlerinde, Kanunun emrettiği şekilde resmi defter tutmak zorundadırlar.Tacirler muhasebe açısından iki türlü defter tutarlar.

1-Bilanço esasına göre defter tutma : 1. sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarlar .1. sınıf tacirler Yevmiye defteri, Defter-i kebir Envanter defteri tutmak zorundadır. Kasa defteri ve Kambiyo (çek-senet) defteri tutmak zorunlu değildir.YEVMİYE DEFTERİ: Günlük defter de denir. Kayda geçirilmesi icap eden muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defteri müteselsil sıra numaralı olur.

DEFTER-İ KEBİR: Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplara toplayan defterdir.

ENVANTER VE BİLANÇO DEFTERİ: Envanter defterine işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu güne Bilanço günü denir. Envanter defteri ciltli ve müteselsil sıra numaralı olur...

2-İşletme esasına göre defter tutma: 2. sınıf tacirler işletme defteri tutarlar. İşletme defterinin sol tarafına gider, sağ tarafına hasılatlar yazılır.

Gider kısmına satın alınan mallar ve ya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ile işletme ile ilgili diğer bütün giderler.

Hasılat kısmına, Satılan mal bedeli ve ya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılatlar kaydolunur.

Gayri menkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Ancak bunlar için ayrılacak olan amortismanlar gider kaydolunabilir.

(Forumturka.net--mobidek)RESMİ DEFTERİN TASDİK ZAMANI:1-Öteden beri ticari faaliyetlere devam etmekte olanlar, defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,

2-Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler defteri kullanacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,

3-Yeniden işe başlayanlar işe başlama;

Sınıf değiştirenler, sınıf değiştirme tarihinden önce,

Yeni bir mükellefiyete girenler ise mükellefiyete girme tarihinden önce

Vergi muafiyeti kalkanlar muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde.

4-Tasdike tabi defterlerin olması dolayısıyla ve ya sair sebeplerle yıl içinde defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce; herhangibir notere tastik ettirmek zorundadır.

Örneğin: X firması 12 şubat 1999 tarihinde iş başlayacak ise resmi defterini en az 11 Şubat 1999 tarihinde notere tasdik ettirmek zorundadır. 2000 yılında kullandığı defteri ise 1999 yılının aralık ayı içinde notere tasdik ettirecektir. 1999 yılında kullandığı defteri 2000 yılında da kullanmaya devam edecek ise o zaman da 2000 yılının Ocak ayı içinde ara tasdik yaptırmak mecburiyetindedir.Defter ve Vesikaların Muhafazası: Defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttakları defteri ve ticari faaliyetlerinde kullandıkları resmi belgeleri, Vergi usul kanununa gör 5 yıl Türk Ticaret Kanununa göre 10 yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. Çünkü tacirler Maliye müfettişleri tarafından her an incelemeye tabi tutulabilirler. İnceleme sırasında tacir, bu resmi defterini ve belgelerinin müfettişe ibraz ettirmek zorundadır.KATMA DEĞER VERGİSİ:Yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın teslim edene önerdiği vergidir. Katma değer Vergisi “Katma Değer vergisi Beyannamesi” ile devlete beyan edilir. Beyanname mükellefin imzası ile yetkili muhasebeci tarafından ilgili Vergi dairesine takip eden ayın 25 ine kadar vermek zorundadır.

Türkiyede yapılan, aşağıdaki satışlar Katma değer vergisine tabidir.

1-Ticari, sınai, zirai, faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çevresinde yapılan teslim ve hizmetler.

2-Her türlü mal ve hizmet ithalatı.

3-Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler ;a)- Posta telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri.

b)Spor-toto oynaması, Piyango tertiplenmesi, At yarışları ve talih oyunları tertiplemesi ve oynanması.

c)Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler.

d)Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar.

Katma değer vergisi oranlarını belirtmeye maliye bakanlığı yetkilidir.

Burada:Mal ve ya hizmeti teslim alanın ödediği KDV, kendisi için 191 i indirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı altında,

- Mal veya hizmet teslim edenin aldığı KDV; kendisi için 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabı altında muhasebeleştirilirler.

Katma değer vergisi beyannamesi yapılırken :

**Eğer bir mükellefin 191-İndirilecek Katma değer vergisi, 391 hesaplanan Katma Değer Vergisinden fazla olursa aradaki fark bir sonraki döneme devreder.

**Eğer bir mükellefin 391- Hesaplanan Katma Değer Vergisi ,191 nolu İndirilecek Katma Değer Vergisinden fazla olursa aradaki fark maliyeye (vergi dairesine ) ödenir.Not :Fatura üzerinde katma değer vergisi oranı ve temsil edilen KDV tutarı, ayrıca belirtilmek zorundadır. (Sadece telefon faturalı yurt içi seyahat giderleri ve yakıt faturalarında KDV dahil olabilir)STOPAJ (MUHTASAR) Stopaj kelime manası olarak kaynağında kesilen vergi demektir. Yani işlemin tahakkuk etmesiyle birlikte doğar. Stopaj devlete “muhtasar beyanname ” ile beyan edilir. Beyan mükellefin imzası olmak koşuluyla yetkili muhasebeci tarafından yapılır. Yürürlükte olan konuların gereği bazı ticari işlemlerden vergi (stopaj)kesintisi yapılmaktadır.

Örnegin:

- Sigortalı olarak çalışan personelden,

- Serbest Meslek sahibine yapılan ödemelerden,

- Gider pusulası ile yapılan mal ve hizmet alımlarından

- Kira ödemelerinden,

Stopaj kesintisi yapılmakta ve muhtasar beyanname ile maliyeye ödenmektedir.

Bir işyerinde çalışan sigortalı personel sayısı 10’u geçerse, Muhtasar beyanname “aylık” dönemler halinde beyan edilir;

Bir işyerinde çalışan personel sigortalı personel sayısı 10’u geçmezse mükellefin isteğine göre “aylık ve ya “üçer aylık” Dönemler halinde verilebilir. Ancak Mükellef beyanname yi aylık dönemler hallinde mi, yoksa üçer aylık dönemler halindemi beyan edeceğini vergi dairesine bildirmek zorundadır..

FİNANSAL YÖNETİM FİNAL

ÜNİTE 8- Dayanıksız mallar daha çok peşin satılırken, dayanıklı mallarda kredili satışlar daha fazla olur

- Satışlar arttıkça alacak miktarıda artar.

- Satışların hacmi, kredili satışların toplam satışlara oranı, kredi ve tahsilat politikası alacakların düzeyini belirleyen faktörlerdir.

- Finansal yöneticinin kontrolü altında olan kredi ve tahsilat politikasıdır.

- Ekonomide durgunluk arttıkça, sektördeki rekabet fazlaysa, işletmeler büyüyorsa alacaklar artar.

- 2/10 net 30 ifadesi , 30 gün vade tanınan bir alacak 10 gün içinde ödenirse % 2 iskonto tanınacağını gösterir.

- Edward Altman Z skoru 3 den büyük ise işletmenin iflas olasılığı yoktur.

- Karakter: Müşterinin borcu ödeme niyetini gösterir

- Kapasite: Borcu ödeme kabiliyetini gösterir

- Teminatlar: Borca karşılık istenen kefil, rehin, ipotek gibi unsurlardır.

- Alacak kontrolünde alacaklarla ilgili oranlardan yararlanılır.

- İşletmelerin üretimini gerçekleştirebilmesi için diğer işletmelerden aldığı temel maddelere Hammadde denir.

- Satış hacmi , talebin yapısı, satış bölgelerinin çeşitliliği ve üretim çeşitliliği mamül stoğu bulundurmayı, üretim faaliyetinin sürekliliği de yarı mamul stoğu bulundurmayı etkiler.

- Stok tedarik maliyetleri; haberleşme giderleri, kalite kontrol analizi giderleri, ve tedarikle ilgili ödenen ücretlerdir.

- Toplam talep: S

Sipariş miktarı: Q

Sipariş maliyeti: O

Toplam sipariş maliyeti= S / Q . O ( S bölü Q çarpı O )

- Ekonomik Sipariş Miktarı = Karekök 2S.O bölü C (Birim başına bulundurma maliyeti) dir.

-Kredi politikasının temel amacı: Alacak yönetiminin karlarda yaratacağı katkının maksimum yapılmasıdır.

- Uzun vadeli borçlanma düzeyi alacakların düzeyini etkilemez.

- Stok yönetiminin temel amacı: Stok maliyetlerinin en aza indirmek ve işletmenin karlılığını düşürmeyecek stok seviyesini belirlemek

- Enflasyonist dönemlerde Fifo tercih edilmez.(Forumturka.net--mobidek)ÜNİTE 9- Belirli bir üretim gücünün elde edilmesi için yapılan her türlü harcamaya Yatırım denir.

- Yatırım projelerinin analizi ve en uygun yatırım kararının verilmesi sürecine Sermaye bütçelemesi denir.

- Satışların artma olasılığına karşı yeni pazarların ele geçirilmesi için yapılan yatırımlara Genişleme Yatırımı denir. Gelişmiş teknolojinin kullanımı ile maliyeti düşürüp mamülü geliştirir.

- Bağımlı yatırımlar: tamamlayıcı, ikame ve almaşık yatırımlar diye 3 e ayrılır.

- Yatırımın faydalı üretimde bulunabileceği süreye Ekonomik ömür denir.

- Paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler: İç karlılık oranı, net bugünkü değer ve karlılık endeksi yöntemidir.

- Statik yöntemlerin ortak özelliği: paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemlerdir.

- Net bugünkü değer paranın zaman değerini dikkate alan yöntemlerden biridir.

- Net Bugünkü Değer = Net nakit girişlerinin bugünkü değeri + Hurda değerinin bugünkü değeri – Yatırım Tutarı

- Karlılık Endeksi = Net Nakit Girişlerinin Bugünkü Değeri / Nakit Çıkışlarının Bugünkü Değeridir.

- Net bugünkü değer negatif ise yatırım yapılamaz. NBD si fazla olan projeler öncelikli olmalıdır.

- Almaşık Yatrım: Bir yatırımın yapılması teknik olarak diğer bir yatırımın yapılmasını engelliyorsa almaşık yatırım olur.ÜNİTE 10- Verilecek kararların sonuçlarının önceden bilinmesi Belirlilik denir.

- Beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığa Risk denir.

- Yatırımın vadesi ile risk arasında doğrusal ilişki vardır. Vade uzayınca risk artar

- Belirli bir dönem getirileri ile bu getirilerin gerçekleşme olasılıklarının çarpımlarının toplamı Beklenen getiriyi verir.

- Varyans: Olası getirinin beklenen getiriden farklarının karelerinin toplamıdır.

- Belirlilik Eşitliği: Yatırım projesinin sağlayacağı net nakit girişlerinin risk kat sayısıyla düzeltilerek net bugünkü değerin bulunduğu risk hesaplama yöntemidir.

- Sayfa 337 10. soru

- Karar Ağacı: Farklı kararları ve bunların olası sonuçlarını bir arada gösteren yöntemdir. Önemli kararları sırayla yöneticilere verir bir defada değil

- Her birim getiriye düşen risk değişim katsayısıdır.

- Risk faktörünü dikkate alan yöntemler: Karar ağacı, simulasyon, belirlilik eşitliği, olasılık dağılımıdır.

- Belirlilik katsayısı risk ile ters orantılıdır.

- Simulasyon yöntemi en karmaşık ve bilgisayar kullanımını gerekli kılan yöntemdir.ÜNİTE 11- Teminatlara göre finansman bonoları

A tipi: Garanti kaydı taşımaz

B tipi: Banka kredisiyle desteklenmiştir.

C tipi: Banka garantilidir.

E tipi: Hazine garantilidir.

F tipi : Başka bir ortaklığın garantisini taşır.

- Factoring: Kredili satış yapan işletmelerin bu satışlardan doğan alacak haklarını faktöre devrederek alacakların tahsili, muhasebe ve ön ödeme biçimindeki hizmetlerden yararlanma işlemidir. Sadece kısa vadeli alacaklar için söz konusudur vadeler 30 ile 120 gün arasında değişmektedir.

- Factoring işlemindeki taraflar: Factoring şirketi, Müşteri (Satıcı), Borçlu (alıcı)

- Satıcı kredisi kullanan işletmeler peşin iskontosundan yararlanamaz.

- Ülkemizde finansman bonosu çıkaran kuruluşlar, halka açık anonim şirketler, mahalli idareler, KİT ler ve özel mavzuat gereğince faaliyet gösteren kuruluşlardır.

-Repo işlemine alacaklılık hakkını gösteren borçlanma belgeleri konu olur.

- Repo: Sermaye piyasası araçlarının belli bir vadede geri alma taahhüdüyle satılmasına denir- - İşletmelere imza karşılığı teminatsız olarak açılan kredilere Açık kredi denir. En önemli sakıncası kısa vadede geri ödenmesi zorunluluğudur.

- Amir Banka: Akreditifi açmadan önce ithalatçıdan tüm garantileri alır.

Lehdar: Adına akteditif açılan kişidir.

İhbar Bankası: Akreditifi ihracatçıya ihbar eden ihracatçının ülkesindeki bankadır.

Akreditif Amiri: Kendi hesabına akreditif açtırma, talimatı veren ithalatçıdır.

- Komisyon Gideri = Alacak Tutarı X Komisyon Oranı

- Finansman Gideri = Alacak Tutarı X Faiz oranı

- Sağlanan Fon = Alacak Tutarı – ( Komisyon Gideri + Finansman Gideri)

-Finansman Bonosu: İhrac eden kurumların borçlu sıfatıyla düzenleyip sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymetlere denir.

- Ters Repo: Menkul kıymetlerin belli bir vadede geri satım taahhüdüyle alımı işlemine denir.

- Factöring hizmetinde faktör şirket kredili satışlar toplamının % 80 ni oranında satıcı firmaya ödeme yapar.

- Libor: Londra bankalar arası faiz oranı.ÜNİTE 12- Orta vadeli finansman kaynakları;

Orta Vadeli Banka Kredileri: Vade 1 yıldan uzundur

Orta Vadeli Sigorta Şirketi Kredileri:

Orta Vadeli Satıcı Kredileri:

Kiralama Yoluyla Finansman Leasing: Malın bir kiralama şirketi tarafından alınıp yatırımcıya belirli bir dönem kiralanmasıdır.

- Orta vadeli finansman kaynakları işletmelerin sabit varlıklarının finansmanında kullanılır.

- Fikri ve sinai haklar gibi maddi olmayan haklar leasing işlemine konu olamaz.

- Fortfaiting: Mal ve hizmet ihracatından doğan belli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir mbanka ya da finans kurumu tarafından satın alınmasıdır.

- Fortfaitinge göre; Poliçeler rücusuz olarak 3 kez ciro edilebilir.

- Hisse senedi sahiplerinin şirketin iflasını isteme hakları yoktur.

- Hisse senedinin ilk çıkarılışı sırasında belirlenen değeri, Nominal değeridir. Nominal değer hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir. Hisse senedi Nam a yada hamiline yazılı olarak çıkarılabilir.

- Tahvillerin vadesi, 2 yıldan az olmamak kaydıyla serbestçe belirlenir.

- Sabit Faizli Tahviller: ana para ve faizi dışında bir getiri sağlamayan tahvil

- Değişken Faizli Tahvil: SPK nın izniyle en az 4 yıl vadeli faiz çıkarabilir.

- Primli Tahviller:

- İkramiyeli Tahviller: Kura ile tahvil sahiplerine ikramiye verilen tahvillerdir.

- Kar Paylı Tahviller: Faize ek olarak belli oranda kara katılım veren tahvillerdir.

- Hisse senedi alma hakkı veren tahviller ( Varant): Önceden belirlenmiş bir fiyatla belirli sayıda hisse senedi alma hakkına varant denir. Tahvilden ayrılarak alınıp satılabilen bir haktır.

- Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil:

-Operasyonel Kiralama: Kiracının dönem sonunda malı satın alma zorunluluğunun bulunmadığı leasing türüdür.

- Kurul kaydına alınan hisse senetleri kayıt belgesi tarihinden 15 gün içinde tic. Siciline tescil edilir.ÜNİTE 13- Firmalar için sermaye maliyeti yatırımlardan sağlanan minimum getiri oranını ifade eder.

- Borçlanmanın Vergi Sonrası maliyeti = Borçlanmanın Vergi Öncesi Maliyeti X ( 1 – Vergi Oranı)

- İmtiyazlı Hisse Senedinin Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Net Çıkarılma fiyatı

- Adi Hisse Senedinin Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Piyasa Fiyatı + Kar Payının Büyüme Oranı

- Dağıtılmamış Karların Maliyeti = Dağıtılan Kar Payı / Hisse Senedi Piyasa Değeri + Kar Payı Büyüme Oranı

- Sermaye Maliyeti : İşletmelerde kullanılması planlanan her çeşit kaynağın maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasının alınması suretiyle bulunan değere Sermaye Maliyeti denir.

116 yorum:

 1. Merhaba, ben özel bir kredi kredi kredi verilerini duyuyorum Amenista Waran ömür boyu fırsat duyuyorum. Bir hisse senedi kredi kredi geliştirmek veya borçlarını temizlemek için acil çalışması gereken gerekir mi? onlar bankalar ve diğer finans kurumları tarafından reddedilen varsa? İhtiyacınız olan bir konsolidasyon kredi veya ipotek var mı? Biz burada geçmişte tüm finansal sorunlar için daha fazla kendinizi yormayın. Biz kötü bir kredi var ya borçlanması, faturaları ödemek için maddi desteğe ihtiyacı bireylere, iş yatırımları için% 2 paraya ihtiyacım var. Ben güvenilir ve yararlanıcı yardım duyuyorum ve seni kredi sağlamak için istekli olacağını sizi bilgilendirmek için bu orta kullanmak istiyorum. Yani e-posta yoluyla bugün bize: (waranfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir krediye ihtiyacın var mı? Veya mali yardıma mı ihtiyacınız var? 1,000 ila 8,000,000 arasında değişen kredileri bireylere sunuyoruz ve
   Başvuru sahibine 18 yıldan fazla süredir var olan mali yardım başvurularına muhtaç cesetlerle işbirliği yapmak. Düşük ve uygun faiz oranı% 3 olan hızlı ve kolay kredi ile ilgileniyorsanız, lütfen bize mail atın.
   Saygılarımla, ROLAND
     E-posta: susanjamesloanfirml07@gmail.com veya susanjamesloanfirml07@outlook.com veya web sitesi: https://susanjameslonfirm.wixsite.com/loan-officer

   Sil
  2. Günün kutlu olsun, ben Julie Ruggiero, Teksaslı Corpus Christi'den tek bir anneyim, Bayan Susan James Loan Firml'a 30 Kasım 2017'de yerleşmek için bir kredi teklif ettiğinden dolayı çok mutlu ve minnettarım. Hastane faturalarımı ödeyeceğim ve vergilerimi ödeyeceğim. Evimi kaybetmemi sağladılar. Bu mesaj size sorumlu bir kredi arayışında yanlış ellere düşmemeniz için gerçek bir kredi isteyen size yardımcı olabilir, size tavsiyem bu şirketle iletişime geçmektir.
   Text Me:+1(386)259-8202
   Outlook: susanjamesloanfirm07@outlook.com
   Gmail: susanjamesloanfirml07@gmail.com
   Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

   Sil
 2. İyi gün herkes, benim adım Elena Soykan olduğunu. Ben bir ev satın almak ve iş kurmak için kredi ile bana yardımcı Sky Finans Şirketi takdir istiyorum,

  kredi arayanlar bu e-stone.b.f.ltd@gmail.com Sky Finans Şirketi başvurmalısınız
  Eğer bir iş başlatmak için bir kredi gerekiyor mu?
  Eğer faturalarınızı ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
  Tıbbi kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer kişisel kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer kredi ile herhangi bir mali yardım ihtiyacınız var mı?

  cevabımız evet bugün onlarla temas halinde stone.b.f.ltd@gmail.com
  Onlar düşük faiz oranıyla size kredi verebilir.

  YanıtlaSil
 3. Biz mali zorluk geçiyor ya da herhangi bir finansal karmaşa içinde ise finansal help.So olarak, yardımcı Hıristiyan Örgütü ihtiyaçları insanlara yardım etmek için oluşturulmuş olan, ve kendi işinizi kurmak için para gerekiyor, ya da krediyi ihtiyaç borcunu yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek, güzel bir iş başlatmak, ya da bunu sert yerel bankalardan sermaye kredi almak için buluyor, böyle bir yardım için bugün e-posta yoluyla bugün bize (krediler, para başlangıç): sandraloancompany1@gmail.com İncil sorar Luka 11:10 Herkes aldığı "" diyor; O kim bulur istiyor; ve darbelere ona kapı açılacak "yani İsa, bugün ve sonsuza dek daha aynı dün olduğundan bu fırsatı senden geçmesine izin vermeyin. Bu sadece mali sıkıntı içinde bir fikirli ciddi ve Allah korkusu insanlar için ve istediğiniz edin kendi yolunu bulmak için.

  Sen doldurup aşağıda ayrıntıları dönmek için tavsiye vardır ..

  Adınız:______________________

  Senin adresin:____________________

  Senin ülken:____________________

  Mesleğin:__________________

  Kredi Miktarı Gerekli: ______________

  Kredi Süre: ____________________

  Aylık gelir:__________________

  Cep telefonu numarası:________________

  Daha önce bir kredi için başvuruda var: ________________

  Eğer dürüstçe tedavi önce bir kredi için başvuruda bulunmuş olur? şirket nerede bulunur? ...

  YanıtlaSil
 4. ÇÖZÜM Welcome To KATE LISA KREDİ

  E-posta: kate_solution@hotmail.com
  Whatsapp: +2347050251612
  İletişim: Mrs Kate Lisa

  Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? Bir mali kriz içinde veya kendi işini kurmak için paraya ihtiyacı? Eğer borç yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek ya da güzel bir iş başlatmak için bir kredi ihtiyacım var? Eğer düşük kredi puanı var ve bunu sert yerel bankalar ve diğer finans kurumları sermaye kredisi almak için buluyor? İşte Örgütü bir kredi almak için bir fırsattır. Biz şu amaçlar için bireylere kredi ve çok daha fazlasını sunar. Bireysel Kredi, İş Genişleme, İş Kurma, Eğitim, Borç Konsolidasyon, Sabit Para Krediler. Biz% 3 düşük faiz oranı ile kredi sunuyoruz. Bir kredi için başvuruda ve ben sizi temin etmek konusunda daha fazla bilgi için bugün bize biz 24 saat kredi teslimat hizmeti vermekteyiz. Mali atılım bizim arzumuzdur. Daha fazla bilgi için e-posta yoluyla bize ulaşın. E-posta: kate_solution@hotmail.com


  YanıtlaSil
 5. Eğer bir iş kredisi arıyorsunuz, sizin Bono ödemek için bir Acil Kredi gereken her teminatsız kredi ihtiyacı Yapıyoruz, sahte kredi Şirket tarafından kredi çöp gittiniz mi? bireysel kredi, ev kredisi, araba kredisi, öğrenci kredi, borç konsolidasyonu kredi, girişim sermayesi, vs ... Biz% 2 faiz oranı düşük ve uygun faiz oranı işletmeler ve bireyler için kredi finansal opporunity açtı. Eğer acil kredi almak ilgilenen varsa? E-posta yoluyla bugün bize ulaşın lütfen: (ZENITHBANKOFNIGERIA321@GMAIL.COM) ve bugün kredi almak.

  YanıtlaSil
 6. Iyi günler !!!

  Eğer mali yardıma ihtiyacınız mı? Kredilerin her türlü için hemen başvurun
  ve acilen para almak!

  $ 5,000.00 dolar $ 5,000,000.00 değişen * Randevular kredi miktarı
  * Faiz oranı 3% olan
  * Geri ödeme 1 ile 20 yıl arasında seçim.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Şartlar ve kredi esneklik şartları. Tüm bu planlar ve daha e-posta
  yoluyla şimdi lütfen bize ulaşın: creditsolutioncompany@gmail.com

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil
 7. Eğer bir kredi ihtiyacınız var mı? Sir Murat Acar kredi Şirketine başvurun Burada mali sorunlar için bir kredi ve finansal ömrünü artırmak isteyenler için bir fırsat ihtiyacımız var, finansal stres kredi kredileri, işletme kredilerinde insanlara yardım etmek çok makul bir faiz oranı kredi vermek tıbbi kredileri, ev kredileri, öğrenci kredileri, vb Biz kredinin her türlü kaynağı olabilir.

  mali yardım için bugün bize e-posta: muratacarfinancialservice@gmail.com

  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 8. Daha fazla bilgi için e-posta ile bana geri alırım için: Anna.global@financier.com
  Eğer kişisel kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer şirketler, işletmeler ve kuruluşlar için proje finansmanı ihtiyacı var mı?
  Eğer tarımsal kalkınma kredisi ihtiyacınız var mı?
  Eğer bir iş başlatmak için bir kredi gerekiyor mu?
  Eğer faturalarınızı ödemek için bir kredi gerekiyor mu?
  Tıbbi kredi ihtiyacınız var mı?
  Eğer bir araba satın almak için kredi gerekiyor mu?
  Eğer consoludation kredi ANABİLİM DALI ihtiyacınız var mı?
  işinizi genişletir krediyi gerekiyor?
  Eğer tarım aletleri kredi gerekiyor mu?

  Cevabınız evet e-posta ile bize bugün ise, global.int.ltd1@gmail.com
  Biz düşük faiz oranıyla size kredi verebilir.

  Bizim ana hizmet önemli arazi geliştirme şirketleri, işletmeler ve kuruluşlar için uluslararası proje finansmanı sağlanması olduğunu eğlence, turizm, eğlence ve inşaat sektörlerinde finansman projeleri.

  Daha fazla bilgi için e-posta ile bana geri alırım için: global.int.ltd1@gmail.com

  YanıtlaSil
 9. Bir krediye ihtiyacın var mı? (Muratacarfinancialservice@gmail.com) aracılığı ile Sir Murat Acar kredi şirketine ulaşın. Bireylere, işyerine, sigortaya vb. Hayat boyu fırsat kredisi veriyoruz. Yatırım yapmak için herhangi bir mali güçlük çekiyorsanız ya da borç almak istiyorsanız ya da ödemek için bir krediye ihtiyacınız varsa Faturalarınız artık arıyor, çünkü tüm maddi sıkıntılarınızı geçmişe bırakmak için buradayız. Herhangi bir para birimi cinsinden her çeşit faiz oranı% 3 faizle sunuyoruz. Bu büyük aracı, finansal probleminizi çözmek için size her türlü krediyle yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bildirmek için kullanmak istiyorum. Bize e-posta gönder: muratacarfinancialservice@gmail.com

  YanıtlaSil
 10. Merhaba!

  Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Parayı takip edin ve hemen her türlü krediyi elde edin!

  $1.000 - $10.000.000.00
  * Amaç *% 3 faiz oranı
  * Seçim 1-20 yıl arasında öderler.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Kredinin esnekliği.

  Yardım için lütfen bizimle iletişime geçin. E-posta: creditsolutioncompany@gmail.com

  İçtenlikle
  Yönetim

  YanıtlaSil
 11. Merhaba,
  Bankalar bir kredi elde etmek için size dönüyor,
  Şirketim size yardımcı olması için endişelenmeyin.
  Her çeşit krediler
  Minimum 10,000,00 TL'den 20 milyon TL'ye
  Şimdi kredi başvurusunda bulunun.
  Iletişim e-posta bağlantısı: kesteronlineservice@gmail.com

  Saygılarımızla.
  Şirket

  YanıtlaSil
 12. Merhaba,


       Ben Bay Henry Wilkerson, özel bir kredi vereni ve buradayım, bir kredinin olmasını hayal etmek için buradayım. Acilen bir krediye ihtiyacınız var mı? Borçlarını ödemek için bir krediye ihtiyacın var mı?

  Muhtemelen işinizi genişletmek ya da kendi işinizi başlatmak için bir krediye ihtiyacınız var mı, o zaman sizin için burada% 2 gibi düşük faiz oranlı bir krediyle geliyoruz ve 100.000.000,00 $ 'a kadar bir kredi tutarı ve 100.000.000,00 $' lık bir kredi miktarı alabilirsiniz. 50 yıla kadar.

  Daha fazla bilgi edinmek için şimdi bize easyloanfirm15@gmail.com adresinden e-posta ile ulaşın.


  Bay Henry Wilkerson
  easyloanfirm15@gmail.com

  YanıtlaSil
 13. Merhaba,

  Borçlarınızı temizlemek için acilen bir borca ihtiyacınız mı yoksa işinizi geliştirmek için bir sermaye kredisine mi ihtiyacınız var? Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından reddedildi mi? Konsolidasyon kredisine veya ipoteğe ihtiyacınız var mı? Aramak artık, tüm maddi sıkıntılarınızı geçmişe bırakmak için buradayız.

  Bu kolay kredi şirketidir. Biz% 3'lük uygun bir faiz oranı ile ilgilenen olanlar için kredi sunuyoruz. Hesap miktarı 5.000.00 Dolar'dan maksimum $ 100.000.000.00 Dolar'a kadar.

  Maksimum güvenlik önceliğimiz olduğundan kredilerimiz iyi sigortalıdır.

  Bize e-posta yoluyla ulaşın: easyloanfirm2020@gmail.com


  Saygılarımla
  Derek Douglas
  easyloanfirm2020@gmail.com   
  3% Orijinal ve garanti kredisi

  YanıtlaSil
 14. Genel Kamuya Dikkat,
   
  Bir krediye ihtiyacın var mı? Eğer evet ise 3% 'lük düşük faiz oranı ile kredi öneriyoruz ve kredi kontrolü yapmadan kişisel krediler, borç konsolidasyon kredileri, girişim sermayesi, iş kredileri, eğitim kredileri, konut kredileri veya "herhangi bir nedenle krediler" sunuyoruz Ancak yöntemimiz, Ihtiyaç duyduğunuz kredi miktarını ve ayrıca karşılayabileceğiniz süreyi belirtme şansı sunuyor, e-posta: elenanino0007@gmail.com
   
  Bu size ihtiyacınız olan parayı elde etmek için gerçek bir şans verir! E-posta ile ilgileniyorsanız: elenanino0007@gmail.com
   
  Saygılarımla
  Bayan Elena
  E-posta: elenanino0007@gmail.com

  YanıtlaSil
 15. Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun
  Ve acilen paranı al!

  Bize e-posta: muratacarfinancialservice@gmail.com

  5,000 dolardan 5,000,000,00 dolara * Randevu kredisinin tutarı
  * Faiz oranı% 2
  * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Kredi esneklik şart ve koşulları.
  Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: muratacarfinancialservice@gmail.com

  içtenlikle
  Yönetim

  YanıtlaSil
 16. Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.

  Herkese merhaba, adım adım bayan karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 600.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, 3 çocuğu olan tek bir anneyim, hayatımı baştan başlatmak için 600.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı Bu 600.000.00TL'lik bir krediyle bana yardım eden kadın kredisi borç vereninden korkan bu dürüst ve Tanrı'yla tanıştım, o bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 17. Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.

  Herkese merhaba, adım adım bayan karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 600.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, 3 çocuğu olan tek bir anneyim, hayatımı baştan başlatmak için 600.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı Bu 600.000.00TL'lik bir krediyle bana yardım eden kadın kredisi borç vereninden korkan bu dürüst ve Tanrı'yla tanıştım, o bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 18. Mevcut faturalarınızı ödemek için acil bir borca ihtiyacınız var mı? Veya kendi işini başlatmak için bir krediye ihtiyacın var, işiniz için bir araba satın almak istersiniz. Bu, kredi faiz oranı% 3 ile bir fırsattır. İlgileniyorsanız, bugün e-posta yoluyla bir kredi için bizimle iletişime geçebilirsiniz: sabinhelps@gmail.com daha fazla bilgi için!

  YanıtlaSil
 19. İyi Günler Bay / Bayan:

  Meşru bir kredi almak, her zaman finansal problemi olan ve ona çözüm bulmaya ihtiyaç duyan müşteriler için büyük bir sorun olmuştur. Kredi ve teminat konusu, müşterilerin meşru birinden kredi ararken endişelerleridir
  Borç veren
  . Ama ... kredi endüstrisinde bu fark yarattı. $ 2,500 aralığında bir kredi ayarlayabiliriz. 500.000.000 $ 'a kadar düşük faiz oranıyla% 3 faiz

  Hizmetlerimiz şunları içerir:
  Borç Konsolidasyonu
  İkinci İpotek
  İş Kredileri
  Bireysel Krediler
  Uluslararası Krediler
  Her çeşit kredi
  Aile kredisi
  VB
   Lütfen bu e-postaya derhal cevap verin: (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com)

  Sosyal güvenlik yok ve kredi kontrolü yok,% 100 Garanti. Tek yapmanız gereken tam olarak ne istediğinizi bize bildirin ve hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz. (DURDANE GUNEY KREDİ BANKASI). Bankalarınız "Hayır" dediğinde EVET diyor. Son olarak, sınırsız sermayeye sahip olduğumuz için küçük ölçekli kredi firması, aracılar, küçük ölçekli finansal kuruluşlara fon sağlıyoruz. Bir kredi temin etme hakkında daha fazla bilgi almak için bize ulaşın, Lütfen bu e-postayı derhal yanıtlayın: (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
 20. Mali açıdan aşağı mısınız? Işiniz için kredi almaya mı ihtiyacınız var, Tıp kredisi, öğrenci kredisi, borç kredisi? Ödemek zorunda olduğun bazı faturalar var mıydı? Daha sonra bu okunaklı kredi şirketine şu adresten ulaşın: creditkredi@gmail.com

  YanıtlaSil
 21. Bu dürüst ve okunakli kredi sirketinden yeni borcum var, bu nedenle bir krediye ihtiyaciniz varsa, bu yasal kredi sirketine su adresten ulasin: creditkredi@gmail.com

  YanıtlaSil
 22. Bu dürüst ve okunakli kredi sirketinden yeni borcum var, bu nedenle bir krediye ihtiyaciniz varsa, bu yasal kredi sirketine su adresten ulasin: creditkredi@gmail.com

  YanıtlaSil
 23. Merhaba Herkes, Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.
  Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayla cevap verin (marizaloanservice@gmail.com)

  İsmim Mrs.Yeter karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 120.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, çünkü ben 3 çocuklu tek bir anneyim, hayatımı başlatmak için 120.000.00TL'lik bir kredi ile bana yardımcı olan bu Dürüst ve Tanrıyı korkutan kadın kredi borçlusunu tanıştım, O bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 24. Merhaba Herkes, Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.
  Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayla cevap verin (marizaloanservice@gmail.com)

  İsmim Mrs.Yeter karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 120.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, çünkü ben 3 çocuklu tek bir anneyim, hayatımı başlatmak için 120.000.00TL'lik bir kredi ile bana yardımcı olan bu Dürüst ve Tanrıyı korkutan kadın kredi borçlusunu tanıştım, O bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 25. Merhaba,
  Bankalar bir kredi elde etmek için size dönüyor,
  Şirketim size yardımcı olması için endişelenmeyin.
  En az 2.000,00 TL'den 20'ye, milyon TL'den
  Bugün kredi için başvurun.
  Iletişim e-posta bağlantısı: rajskionlineloanservice@gmail.com

  Saygılarımızla.
  şirket
  Bay Rajski.

  YanıtlaSil
 26. Merhaba,
  Bankalar bir kredi elde etmek için size dönüyor,
  Şirketim size yardımcı olması için endişelenmeyin.
  En az 2.000,00 TL'den 20'ye, milyon TL'den
  Bugün kredi için başvurun.
  Iletişim e-posta bağlantısı: rajskionlineloanservice@gmail.com

  Saygılarımızla.
  şirket
  Bay Rajski.

  YanıtlaSil
 27. İşletme kredisi mi arıyorsunuz? Kişisel kredi, öğrenci kredisi, öğrenci kredisi, öğrenci kredisi, borç konsolidasyon kredisi, teminatsız krediler, girişim sermayesi, vb. Varsa evet Şu anda bize ulaşın: (ericfinancee@gmail.com veya ericfinancee@outlook.com) ve kredi alın
  bugün.

  YanıtlaSil
 28. Bankalar bir kredi almak için size dönüyor,

  Benim şirketim hakkında endişelenmene gerek yok size yardım etmek için.

  En az 3,000.00 TL ila 10 milyon TL

  Her çeşit kredi

  Ve düşük bir faiz oranında% 2

  Kredi Hibe: İhtiyacınız olan kredinin miktarına bağlı olarak azami 20 yıl.

  Müşteriler 18 yaşın üstünde olmamalıdır

  Bu kredi işlemi, ciddi müşteriler için% 100 garantilidir

  BU GÜNÜN KREDİNİN UYGULAYIN

  Daha fazla bilgi için lütfen bize e-posta ile kredi vereceğiz: rajskionlineloanservice@gmail.com

  YanıtlaSil
 29. Bay Andrew'a özel bir kredi verene teşekkür ediyorum, bana Mart ve Nisan 21st 2017'de iki kez 500.000 dolarlık bir kredi almamı sağlayın. İnternetten scammers tarafından aldatılabileceklerini iddia eden bazıları, Bir kredi, birkaç ay sonra bana yardımcı olan Andrew'la tanıştım ve beni diğer dolandırıcılardan kurtartı, bu yüzden bir krediye ihtiyacı olan herkes Bay Andrew ile konuşmaya çalışmalıdır; aynı zamanda Tanrının korktuğu bir insandır ve sözlerinin bir adamıdır , Bu nedenle, herhangi bir miktarda herhangi bir krediye ihtiyacınız varsa Sayın Andrew size yardımcı olacak bir kişidir, bu nedenle onunla onun e-posta adresinden temasa geçin, Andrewjacksonloancompany@gmail.com

  YanıtlaSil
 30. Herkese merhaba,

  Bir kredi gerekiyor? Eğer% 4 faiz oranıyla ilgileniyorsanız hemen başvurun.

  Biz 5,000,000 kadar 7.000.000 * İş krediler 5.000.000 * Bilselskabsfinansielån Up Up 4.000.000 * ipotekler kadar 10.000.000 * Bireysel Krediler kadar 5.000.000 * İş kurulum Kredilerine borç konsolidasyonu kredi alma hizmeti sunmaktadır iyi kredi sunuyoruz yukarı 7,000,000 ve daha * Yatırım Kredileri * ETC

  E-posta:: bize ulaşın louisdaughtryinvestment07@gmail.com

  Kredi başvuru formu!

  Tam adınız:
  Kredi olarak ihtiyaç duyulan Tutar:
  Yılın süre:
  ülke:
  Mobil Numara:
  Aylık geliri:
  Kredinin amacı:
  Faks numarası:
  CİNSİYET:
  Daha önce bir kredi için başvuru yaptınız mı?

  Dostu İletişim yoluyla: E-posta: louisdaughtryinvestment07@gmail.com

  teşekkürler
  Louis Daughtry.

  YanıtlaSil
 31. Lee hernanadez kredi şirketi bizden kredi talep edersen her türlü krediyi bize veriyoruz şimdi bize ulaşın leehernanadezloanfinance@gmail.com
  teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
 32. GÜVENLİ BİR KREDİYE İHTİYACINIZ VAR MI?
  Krediler ve ipotek arıyorsanız ve bankanız ve diğer finansal kuruluşlar tarafından sürekli reddedilirsiniz. İyi haber şu ki maksimum 50.000.000,00 $ 'a kadar bir kredi sunuyoruz. OX birinci sınıf kredilerde, krediler ve ticaret değişimi teklifinde bulunmaktayız.% 3 oranında her kategorideki insanlara güvenli / teminatsız kredi teklif ediyoruz. Biz, onaylı, güvenilir, güvenilir, verimli ve dinamik Kredi Kredileri RSS'dir. Bugün e-posta ile bize bildirin: summerfinanceplc@gmail.com

  YanıtlaSil
 33. GÜVENLİ BİR KREDİYE İHTİYACINIZ VAR MI?
  YAZ FİNANS KREDİ, GÜVENDİĞİNİZ EN İYİ KREDİDİR.
  KRALIN YARIM ÇEŞİTLERİ
  % 3 FAİZ ORANINDA GENEL KAMU
  ORTA VADE KREDİLERİ İÇİN KISA VADELİ
  KREDİLER VE UZUN VADELİ KREDİ.
  BU VADELER ARALIĞI ARALIĞI:
  1) ANA SAYFA
  2) ARAÇ KREDİSİ
  3) ÖĞRENCİ KREDİSİ
  4) İŞLETME KREDİSİ
  5) KİŞİSEL KREDİLER
  6) ŞİRKET YÜKÜ
  7) BESLENMENİZİ BOŞALTMAYA YÖNELİK KREDİ.
  EĞER HERHANGİ BİR İÇİNDE
  YUKARIDA BELİRTİLEN KREDİNİN SINIRLANMIŞ TİPİ DO
  Bizimle yazışmalardan temas kurun: summerfinanceplc@gmail.com

  YanıtlaSil
 34. Sir John Marez Loan Company'ye hoşgeldiniz (johnmarezfinancialservice@gmail.com}% 2 makul bir faiz oranı ile onaylı ve meşru ve uluslararası lisanslı kredi veriyoruz. Bağımsız bir finans kuruluşuyuz. 1 yıldan 20 yıla kadar geri ödeme süresi içinde en az 1,000USD ila 100,000,000USD arasında değişen dünya. İyi veya kötü kredili, ticari / işletme kredileri, araba kredileri, Leasing / ekipman finansmanı, borç konsolidasyon kredileri, konut kredileri ve garantili kredi hizmetleri E-posta .. (johnmarezfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
 35. * Mali açıdan sıkılmış mısınız?

  * Kredileri ve borçları ödemek için para mı arıyorsunuz?

  * Kendi işini kurmak için finansman mı arıyorsunuz?

  * Çeşitli amaçlar için özel veya ticari kredilere ihtiyacınız var mı?

  * Büyük projeleri gerçekleştirmek için kredi talep ediyor musunuz?

  * Çeşitli diğer süreçler için kaynak mı arıyorsunuz?

  Eğer bir kredi formuyla ilgilenmek isterseniz, firmamız bize

  Saygılarımla


  Eğer evet ise bugün% 2 krediye ihtiyacınız var mı?

  Ayrıntıları hakkında daha fazla bilgi için iletişim kuracağınız e-postayı burada bulabilirsiniz.

  Kredi: instantloanservice60@gmail.com

  YanıtlaSil
 36. Herkese merhaba,

  Mali yardım mı arıyorsunuz yoksa finansal kriz mi çekiyorsunuz? Makul bir iş kurmak için finansmana ihtiyacınız var mı? Borcunuzu ödemek veya faturalarınızı ödemek için finansmana mı ihtiyacınız var, gelecekteki bir işe başlayacaksınız? Düşük bir kredi puanı alıyor musunuz, yoksa yerel bankalardan, Finansal Enstitülerden finansman sağlamayı zor buluyor musunuz? Sözkonusu olan Hindistan'ın her yerinde, Asya'nın dört bir yanındaki bireylere ve şirketlere finansal yardımlar veriyoruz: Şunları sağlıyoruz: Kişisel Krediler, İş Geliştirme, İş Geliştirme, Eğitim, Borç Konsolidasyonu, Sert Para Finansmanı Düşük faiz oranlarında finansal yardım sunuyoruz İlgili personel e-posta yoluyla bize yazmalıdır: (instantloanservice60@gmail.com

  Saygı,
  JORGE JIMENEZ
  instantloanservice60@gmail.com

  YanıtlaSil
 37. Sayın Yatırımcılar / Finansal Arayanlar. Biz Kayıtlı Özel Yatırımcılar / Kredi Kredisi sahibisiniz! MALİ YARDIM'a ihtiyacınız var mı? Mali karışıklıklar var mı yoksa borçlar mı? Mali yardıma ihtiyacı olan Bireysel ve Şirketler'e ve dünyanın herhangi bir yerinde, 1 yıldan 30 yıla kadar geri ödeme süresi içinde% 2 faiz oranıyla kredi sağlıyoruz. USD, CAD, KWD, OMR, SGD, RUB, GBP, AUD, MYR, ZAR, IDR, UAH, PHP, EURO: Biz $ 5,000.00 $ 'dan 500,000,000.00 arasında değişen krediler, para birimlerini vermek. Maksimum güvenlik için öncelikli kredimiz olan kredilerimiz sigortalıdır, Yasak bir kredi vermeyi düşünen gece uykunuzu kaybediyor musunuz? Yoksundur musun? Bir işletmeyi kurmak için maddi yardıma mı ihtiyacınız var? Mali olarak size yardımcı olabiliriz. Bu mali engeli aşmanızda size yardımcı olacağız. İlgilenen Bireysel OR Kuruluşları bize şu yollarla ulaşmalıdır: E-posta: {instantloanservice60@gmail.com

  YanıtlaSil
 38. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para garantisi

  İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  İletişim Adresi:
  Doğrudan posta
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil
 39. Merhaba, Herkese merhaba, bu tanıklığı yazıyorum, çünkü bu petrol şirketinin benim ve ailem için ne yaptığına gerçekten minnettarım, umut gelmediğini düşündüğümde ailem, bize çok düşük bir faiz oranında borç vererek tekrar canlandığımı düşünüyordu. % 3. Son üç aydır işimi başlatmak için bir kredi arıyordum, tanıştığım tek şey aldatıcıydı ve sonunda Tanrı'ya Lender gönderen bir araya geldi kadar paramı aldı. İnternette halen gerçek kredi imtiyazlı var olduğunu hiç düşünmemiştim ama benim için büyük sürprizim var, çok zaman harcamaksızın borcumu aldım ,,,, Yani sen işadamı mı kadınsın? Kendi işini başlatmak için para gerekiyor mu? Borcunuzu ödemek veya faturalarınızı ödemek ya da güzel bir iş kurmak için borç almaya ihtiyacınız var mı? Projenizi finanse etmek için para gerekiyor mu? Hızlı ve kolay bir kredi için hızlı bir şekilde e-posta ,, oilandgaspetroliumloancompany @ gmail.com bugün .....
  Bir kez daha şirketin E-postası oilandgaspetroliumloancompany@gmail.com'dur. Onlara bugün iletişime geçin.

  YanıtlaSil
 40. Herhangi bir krediye ihtiyacın var mı?
  Borcu konsolide etmek için acil kredi mi gerekiyor?
  Faturaları ödemek için araba, iş veya kredi ister misiniz?
  Bugün bize ulaşın ve daha iyi bir hayat için yeni yılda ihtiyacınız olan krediyi elde edin.
  İletişim E-posta: mrslindarobertloanfirm@gmail.com

  BORÇ DETAYLARI
  Adı:
  Adres:
  Telefon numarası:
  Tutar:
  Süre:
  Yaş:
  Seks:

  MRS LİNDA ROBOT KREDİ FİRMA

  E-posta: mrslindarobertloanfirm@gmail.com

  https://mrslindarobortloanfirm.yolasite.com/

  YanıtlaSil
 41. Merhaba,
  Bu, genel bir topluluğa, özel bir kredi verene Bayan Rose Badmus'un herhangi bir mali yardım için muhtaç bir kimseye finansal bir fırsat yarattığını bildirmek içindir. Bireylere, firmalara ve şirketlere sadece% 2 faiz oranı ile açık ve anlaşılır şartlar ve koşullar altında kredi veriyoruz. Bugün bize e-posta ile ulaşın, böylece size kredi koşullarımızı ve koşullarımızı aşağıdaki adresten verebiliriz: (roseofsharonfinance@gmail.com)

  YanıtlaSil
 42. merhaba!

  mali yardıma mı ihtiyacınız var? parayı takip edin ve hemen her türlü krediyi elde edin!

  1,000 tl'den 10,000,000,00 tl'ye
  * amaç *% 3 faiz oranı
  * seçim 1-20 yıl arasında öderler.
  * aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * kredinin esnekliği.

  yardım için lütfen bize yoluyla bizimle iletişime geçin.
  whatsapp: +15189309882
  e-posta: creditfinancierhome@gmail.com

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil
 43. Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun
  Ve acilen paranı al!

  Bize e-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  * Randevu kredisi tutarı 5.000 TL'den 5.000.000.00 TL'ye
  * Faiz oranı% 2
  * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Kredi esneklik şart ve koşulları.

  Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil
 44. Merhaba,

  Ben Bayan Stacey Buckley, meşru, saygın bir para havalandırıcısı. Biz finansal yardım alan bir firmayız. Mali yardıma ihtiyacı olan kişilere, ya da faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan kişilere, işyerinde yatırım yapmak için borç veriyoruz. Sana bir kredi teklif ettiğim için memnun olurum. Şimdi bize e-posta ile e-posta gönder: (staceybuckley81@gmail.com) Whatsapp (+2348131292723)

  Yararlanıcının Adı:.........
  Ülke: .............
  Gereken Tutar ............
  Kredi Süresi: ............
  Telefon numarası.............

  Saygılarımızla.
  Bayan Stacey Buckley.

  YanıtlaSil
 45. Bir krediye ihtiyacın var mı? Veya mali yardıma mı ihtiyacınız var? 1,000 ila 8,000,000 arasında değişen kredileri bireylere sunuyoruz ve
  Başvuru sahibine 18 yıldan fazla süredir var olan mali yardım başvurularına muhtaç cesetlerle işbirliği yapmak. Düşük ve uygun faiz oranı% 3 olan hızlı ve kolay kredi ile ilgileniyorsanız, lütfen bize mail atın.
  Saygılarımla, ROLAND
    E-posta: susanjamesloanfirml07@gmail.com veya susanjamesloanfirml07@outlook.com veya web sitesi: https://susanjameslonfirm.wixsite.com/loan-officer

  YanıtlaSil
 46. Ashad Şirketinden Bir Krediyi Nasıl Güvenceye Vardım?

  Günün Herkesin İltifat Edilmesi !! Ben Avustralya'dan Raquel Melinda'yım, bu aracığı, Ashad Limited Şirketi'nden Sayın İrfan Özdemir Ashad'ın hayatımı nasıl dönüştürdüğümü kamuya açıklamak için kullandığım bir iş kredisi ararken, bir Arkadaşım Beni Ashad Limited Şirketi'ne tanıttı. İlk önce ona bankalar veya özel kredi şirketi ile kredi anlaşması yapmak istemediğimi söyledim; o zaman bana Şirketin gerçek olduğunu ve onlardan kredi aldığını söyledi. Gerçekten şüpheciydim ancak bir duruşma yaptım ve denedim, memnun oldum sevindim, 7 Mayıs 2017'de 18,000.00 dolarlık bir kredi aldım. Hakiki ve okur yazar bir kredi veya güvenilir herhangi bir mali yardıma ihtiyacı olan herkese tavsiyem Ve güvenilir olanlar onlarla e-posta yoluyla iletişime geçmelidir: companyofashad.tkr@gmail.com veya (companyofashad.tkr@gmail.com)
  Onlar her türlü kredi teklif ve onlar en iyi anlaşma, teşekkürler ve Tanrı sizi korusun, efendim Ashad.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen her çeşit kredi başvurusunda bulunun
   Ve acilen paranı al!

   Bize e-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

   * Randevu kredisinin miktarı $ 5,000 - $ 50,000,000.00 arasındadır
   * Faiz oranı% 2
   * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
   * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
   * Kredi esneklik şart ve koşulları.
   Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

   içtenlikle
   yönetim

   Sil
 47. Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.
  Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayla cevap verin (marizaloanservice@gmail.com)

  Herkese merhaba, adım adım bayan karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 100.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, çünkü 3 çocuğa sahip tek bir anneyim, hayatımı baştan başlatmak için 100.000.00TL'lik bir kredi ile bana yardım eden kadın kredisi borçlusundan korkan bu Tanrı'yı tanıştım. O bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 48. Yardım için bugün kredi şirketinden Mrs mariza ile iletişime geçin.
  Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayla cevap verin (marizaloanservice@gmail.com)

  Herkese merhaba, adım adım bayan karabağ çökel. Türkiyede yaşıyorum bugün mutlu bir kadın ve kendi durumumda ailemi fakir durumumdan kurtardığım herhangi bir borç verenin, kendisine borç arayan herkese danışacağım, bana ve aileme mutluluk verdi, 100.000.00TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı, çünkü 3 çocuğa sahip tek bir anneyim, hayatımı baştan başlatmak için 100.000.00TL'lik bir kredi ile bana yardım eden kadın kredisi borçlusundan korkan bu Tanrı'yı tanıştım. O bir ALLAH korkusu Kadın, eğer krediye ihtiyacınız varsa ve borcunuzu geri öderseniz lütfen onunla temas kurun, ona Sayın Karabağ çökel'in bahsettiğini söyleyin. Mrs mariza ile e-posta yoluyla iletişime geçin: e-postayı yanıtlayın (marizaloanservice@gmail.com) veya 587-774-2788'i arayın.

  YanıtlaSil
 49. Isletme kredisi mi ariyorsunuz? Kisisel kredi, ögrenci kredisi, ögrenci kredisi, ögrenci kredisi, borç konsolidasyon kredisi, teminatsiz krediler, girisim sermayesi, vb. Ise evet Su anda bize ulasin web sitemizi https://ericfinancee.wixsite.com/ericfinance veya: (ericfinancee @ gmail .com veya ericfinancee@outlook.com) ve kredinizi al
  bugün.

  YanıtlaSil
 50. İyi günler herkes İsmim Inene silva Ben Letonya'lıyım Dün, bu şirketten gerçek bir kredi vereni bulmak için birilerini söylemeye ya da ona danışmaya geldim, çünkü dün bu şirketten dün 65.000 dolarlık borcumu aldım. Dolandırıcılıklardan kaçının, çünkü yaşamakta olan bir tanıkyım, onlara şu e-posta yoluyla ulaşın: bishopelijahloanfirm002@hotmail.com
  Whatsapp numarası: +2349035555247

  YanıtlaSil
 51. Merhaba,

            Krediye mi ihtiyacınız var? buraya geldiğinizde sorunlarınızı çözebilirsiniz. Ben Bayan Anna. Türkiye'den geçtiğimiz hafta Pazartesi günü faturalarımı ödemek için para arıyordum, bu yüzden farklı dolandırıcılıkların eline geçtim ve en iyi arkadaşım olan bayan için olmasaydım, farklı borç verenler tarafından dolandırıcılık yapıyordum, Mercy beni Bay'a tanıttı. Johnson Pablo (CEO) JOHNSON PABLO LOAN COMPANY, bana stres olmadan 40.000 tl kredi verdi. Öyleyse Türkiye'nin iyi insanları, onunla e-posta: johnsonpabloloancompany@gmail.com aracılığıyla iletişime geçebilirsin. Sana onu şirketine gönderdiğimi söylemeyi unutma.

  YanıtlaSil
 52. Herkese Merhaba, İsmim Ketesha Frank, Birleşik Devletler Alabama'lıyım, Bay JOHN WILLIAMS Kredi Şirketi'nden {(johnloanfirm2@gmail.com)} i nasıl başvurduğumu kanıtlamak için buradayım. Çeşitli kredilerden iki kez başvurdum. kredi veren iddia eden kredi verenler bu forumda, borç vermenin gerçek olduğunu düşündüm ve başvurdum ama bana bir arkadaşım beni Bay JOHN WILLIAMS Kredi Şirketi ile tanıştırana kadar borç vermedi. Arzum ve gerçekten söz vermiş olduğu gibi herhangi bir gecikme olmadan yaptım, şüphelerim var ama asla inanmak için el koymadım. Bay JOHN WILLIAMS'la tanışıncaya kadar, hala kredim konusunda gerçekten yardımcı olan ve hayatımı daha iyi hale getiren kadar, hala güvenilir kredi verenlerinin olduğunu düşünmemiştim. Orada hala çok iyi kredi verenin olduğunu biliyorum, fakat Bay JOHN WILLIAMS Kredi Şirketini, onun bakımını ve anlayışını denemenizi tavsiye ederim. Acilen bir krediye ihtiyaç duyup duymadığınızı veya projeleriniz için fon istemeyi düşünmüyorsanız, Mr JOHN WILLIAMS Kredi Şirketi ile e-posta adresini (johnloanfirm2@gmail.com) temasa geçmekten çekinmeyin.

  YanıtlaSil
 53. İyi günler,

  Mali ihtiyaçlarınızı çözmek için acilen bir krediye ihtiyacınız mı, 3.000.00 $ 'dan 1000.000.00 $' a kadar değişen kredileri sağlayın, güvenilir, verimli, hızlı ve dinamik,% 100 garantili kredi ile de (euro, kilo ve dolar veriyoruz). tüm kredilerin faiz oranı (% 2), eğer ilgileniyorsanız bize geri dönün. through (josephinharroldloanservices@gmail.com): Sağlanan hizmetler şunları içerir:

  * Ev İyileştirme
  * Inventor Kredileri
  * Borç Konsolidasyon Kredisi
  * Ticari krediler
  * Bireysel Krediler.

  Bize bugün ulaşın ve bizimle e-posta ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz: josephinharroldloanservices@gmail.com

  YanıtlaSil
 54. *% 3 faizli kredi oranı sunar
  * Nakitsiz Girişimci İçin Sigorta
  * Para için garanti

  İyi kredi puanıyla, Credit Financier Home, bireysel veya şirket veya kooperatif derneklerine, endüstriyel ve kişisel çıkarlar için teminatlı krediler ve teminatsız krediler sunar.

  İletişim Adresi:
  Whatsapp: +15184181390
  Doğrudan posta
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil
 55. İşletme kredisi mi arıyorsunuz? Kişisel krediler, konut kredileri, otomobil kredileri, öğrenci kredileri, borç konsolidasyon kredileri, teminatsız krediler, girişim sermayesi vs. Veya herhangi bir nedenle bir bankadan veya finansal kuruluştan kredi reddedildi. Bizler özel kredi vericisiyiz, düşük faiz oranlı işyerleri ve bireylere kredi veriyoruz ve ekonomik, cazip% 2 Kredi ile ilgileniyorsanız? Bugün (kelvinkentloanfirm83@gmail.com) ile iletişim kurun ve bugün bir kredi alın. Acilen bir krediye veya başka mali yardıma mı ihtiyacınız var? Şu anda üzerinden% 2'lik (2%) faizli e-postaya her tür kredi teklif ediyoruz: kelvinkentloanfirm83@gmail.com. Aşağıdaki bilgiler: tam adı, doğum :: Ülke: Meslek: Kredi Miktarı: Kredi Süresi: Amaç: aylık gelir: gönderildi. (Kelvinkentloanfirm83@gmail.com)

  YanıtlaSil
 56. Borçlarınızı temizlemek için acilen bir borca ihtiyacınız mı yoksa işinizi geliştirmek için bir sermaye kredisine mi ihtiyacınız var? Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından reddedildi mi? Konsolidasyon kredisine veya ipoteğe ihtiyacınız var mı? Aramak artık, tüm maddi sıkıntılarınızı geçmişe bırakmak için buradayız.

  Bu Anderson Loan Ev şirketi. % 3'lük uygun bir faiz oranı ile ilgilenen kişilere kredi sağlıyoruz. 1,000,00 € 'dan en fazla € 100,000,000,00

  Maksimum güvenlik önceliğimiz olduğundan kredilerimiz iyi sigortalıdır.
  YATIRIMCILARIN BENZERİ GEREKLİDİR.

  Bize e-posta yoluyla ulaşın:
  andersonloanhome@gmail.com

  Saygılarımla
  Bay Mark Anderson
  DÜNYANIZA BİR ANLAM VERİN.

  YanıtlaSil
 57. Welcome to Sir John Marez Loan Company (johnmarezfinancialservice@gmail.com} We are a certified and legitimate and internationally licensed loan lender at a reasonable interest rate of 2%,. We are an independent financial institution. We provide loans to all individuals anywhere in the world, ranging from a minimum of 1,000USD to 100,000,00USD within the payback period from 1 year to 20 years. We offer easy personal loans for all citizens or civilian citizens with good or bad credit, commercial / business loans, car loans, leasing / equipment financing, debt consolidation loans, home loans and guaranteed credit services. E-mail.. (johnmarezfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
 58. Welcome to Sir John Marez Loan Company (johnmarezfinancialservice@gmail.com} We are a certified and legitimate and internationally licensed loan lender at a reasonable interest rate of 2%,. We are an independent financial institution. We provide loans to all individuals anywhere in the world, ranging from a minimum of 1,000USD to 100,000,00USD within the payback period from 1 year to 20 years. We offer easy personal loans for all citizens or civilian citizens with good or bad credit, commercial / business loans, car loans, leasing / equipment financing, debt consolidation loans, home loans and guaranteed credit services. E-mail.. (johnmarezfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
 59. Welcome to Sir John Marez Loan Company (johnmarezfinancialservice@gmail.com} We are a certified and legitimate and internationally licensed loan lender at a reasonable interest rate of 2%,. We are an independent financial institution. We provide loans to all individuals anywhere in the world, ranging from a minimum of 1,000USD to 100,000,00USD within the payback period from 1 year to 20 years. We offer easy personal loans for all citizens or civilian citizens with good or bad credit, commercial / business loans, car loans, leasing / equipment financing, debt consolidation loans, home loans and guaranteed credit services. E-mail.. (johnmarezfinancialservice@gmail.com)

  YanıtlaSil
 60. Ben Alabama'dan Bayan Marcia'yim. SUSAN JAMES LOAN COMPANY'IN Bayan SUSAN JAMES tarafından 42.000,00 USD'lık bir kredi verildi, birçok banka tarafından geri çevrildi mi? İşinizi genişletmek için finansmana ihtiyacınız var mı? Borç konsolidasyon kredilerine ihtiyacınız var mı? Yoksa kişisel bir krediye mi ihtiyacınız var? evde yeniden finanse etme kredileri veya diğerleri? Cevabınız evet ise, daha fazla kendinize güvenebilirsiniz çünkü SUSAN JAMES LOAN COMPANY, tüm bu finansal yardımı elde etmek için en iyi yerdir.% 5 faiz oranı ile dünyanın her tarafına kredi sunmaktadır, bunlar birleşik devlettedir, aşağıdaki iletişim e-postasıyla susanjamesloanfirml07@gmail.com veya susanjamesloanfirl07@outlook.com veya Web sitesi: https: / susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer ile bağlantıya geçin.

  YanıtlaSil
 61. Benim adım Irrua Uzman Hastanesinin Dr Wilson Jones'u, organ cerrahisinde uzmanım ve satmak isteyen insan organıyım. Böbrekinizi satmak ilginizi çekiyorsa Lütfen bize geri dönmekten çekinmeyin, böylece devam edebiliriz. Aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

  E-posta Adresi: irruaspecialisthospital@gmail.com

  YanıtlaSil
 62. efendim addison

  Merhaba, benim adım Sir addison, bazıları arasında dolandırıcılık var

  kredi teklifleri. Ciddi, dünya çapındaki kredi reklamcılığınız için bir yer ziyaret ettim ve kredilerde olan kişilere yardımcı olan ve bana 90.000 € kredi sağlayan muazzam finansman servisini yaşadım. Son derece düşük bir ilgi ile 30 yıldan fazla ödemem gerekiyor. borç döneminde senin bölüm ya da% 2, sonra ertesi sabah ben protokol olmadan para aldım. Kişisel kredi, para yatırma banka kredi reddetti, CDI yazlar ve başka onu göndermek için ve memnun sıkılmış ama dikkatli olun Kredileri ödemek gibi değil. İşte onun e-postası: addisonfinancialorporation@gmail.com

  YanıtlaSil
 63. Merhaba İsmim Nurin Logan, Bayan SUSAN JAMES'a, bana bir kredi ile ilgileniyorsanız çok uzun süre aldatılmış sonra $ 46,000.00 tutarındaki kredi fonlarımdan yardım ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum, onunla iletişime geçin, böylece onun da size çok da kredi vermesine yardımcı olabilirsiniz 24 saat içinde uzun sürmemelidir. Kredim hesabımdaydı Acil ve güvenilir bir krediye ihtiyacı olan herkese şimdi onunla temasa geçmelisin, o da Tanrı gönderildi ve iyi bir kişiydi Web Sitesi: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loanofficer veya e-posta: susanjamesloanfirml07@gmail.com veya susanjamesloanfirml07@outlook.com

  YanıtlaSil
 64. Krediye ihtiyacın var mı?
  flora lehtarları her bireye ve şirketlere yıllık% 3 faiz oranı ile kredi verirler. Daha fazla bilgi için İletişim E-postası: (floralenders001@gmail.com) başkalarına şirket hakkında bilgi vermemize yardımcı olur .. call veya whatsapp +2349075411961

  YanıtlaSil
 65. Krediye ihtiyacın var mı?
  flora lehtarları her bireye ve şirketlere yıllık% 3 faiz oranı ile kredi verirler. Daha fazla bilgi için İletişim E-postası: (floralenders001@gmail.com) başkalarına şirket hakkında bilgi vermeme yardım edin

  YanıtlaSil
 66. Finansmana ihtiyacınız var mı? İş veya Kişisel Krediye ihtiyacınız var mı? Ister misin şirketinizi yeniden finanse etmek mi? Firmamız yardımcı olmak için burada. Için kredi veriyoruz 3% faiz oranındaki herhangi bir şahıs ve şirket. Şimdi bize cevap verin: Daha fazla bilgi için johnlisaloncompany2003@gmail.com.

  Kısa sürede email.johnlisaloncompany2003@gmail.com aracılığıyla duymak isterim

  YanıtlaSil
 67. Mali yardıma mı ihtiyacınız var? Her türlü kredi için hemen başvurun
  Ve acilen parayı al!

  bize e-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  * Randevu kredisi tutarı 5.000 - 10.000.000,00 $
  * Faiz oranı% 2
  * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Kredi esneklik şart ve koşulları.
  Bugün mali yardım için bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil
 68. Merhaba,
  Acilen bir krediye ihtiyacınız var mı ?? Borçta mısın Kötü krediniz var mı? Bankalar tarafından reddedildin mi, kendi işini başlatmak için bir krediye ihtiyacın var mı? flora kredileri, Zayıf / Kötü Kredi puanlarına rağmen insanlara kredi verir. Hem bireysel hem de şirketler için faiz oranı% 3 ile düşük faiz oranı ile seçtiğiniz uzun ve kısa vadeli süreyle hem iş hem de kişisel krediler veriyoruz. Flora kredi programcısı hızlı ve güvenilir, bugün başvurun ve anlık cevap alın., % 100 Garantili ve Müşterilere maksimum güvenlik garantisi verilmektedir. Daha fazla bilgi almak için flora ile e-posta adresini kullanarak iletişime geçin: (floralenders001@gmail.com) ve bugün kredi alın.
  Mrs flora MD / CEO
  E-posta: (floralenders001@gmail.com)

  YanıtlaSil
 69. Merhaba benim adım Los Angeles, ABD'den Cassandra Horan. Bayan Susan James Loan Firml'a çok teşekkür ederim, bana 24 Kasım 2017'de 50,000.00 dolarlık bir Xmas kredi fonu hediye ettikleri için, internet hoodlums'tan başka üç internet kredi veren tarafı tarafından aldatıldıktan sonra teşekkür etmek istiyorum. Bu medyayı, Xmas kredisine veya bugün başka bir kredi türüne ihtiyaç duyan herkese, bugün onlarla iletişime geçmek için çabucak önermek için bu aracı kullanmak isteyeceğim. Email: susanjamesloanfirm07@outlook.com or susanjamesloanfirml07@gmail.com or her Website: https://susanjaesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

  YanıtlaSil
 70. Günün kutlu olsun, ben Julie Ruggiero, Teksaslı Corpus Christi'den tek bir anneyim, Bayan Susan James Loan Firml'a 30 Kasım 2017'de yerleşmek için bir kredi teklif ettiğinden dolayı çok mutlu ve minnettarım. Hastane faturalarımı ödeyeceğim ve vergilerimi ödeyeceğim. Evimi kaybetmemi sağladılar. Bu mesaj size sorumlu bir kredi arayışında yanlış ellere düşmemeniz için gerçek bir kredi isteyen size yardımcı olabilir, size tavsiyem bu şirketle iletişime geçmektir.
  Text Me:+1(386)259-8202
  Outlook: susanjamesloanfirm07@outlook.com
  Gmail: susanjamesloanfirml07@gmail.com
  Website: https://susanjamesloanfirm.wixsite.com/loan-officer

  YanıtlaSil
 71. ünaydın Sevgili kardeşlerim İslam, biz are güvenilir mali şirket, saygın, meşru ve akredite kredi şirketi. Biz Müslümanlar için borç para ve % 3 faiz oranıyla mali yardıma muhtaç insanlara layık güveniyorum. Kötü kredi veya faturaları ödemek için paraya ihtiyacı olan var mı? ya da bir iş kredi ihtiyacı? Kredi sunmak için memnuniyet duyarız gibi yararlanıcı güvenilir yardımcı bilgilendirmek için bu orta götürmeme izin ver.Yazınız ile bilgi aşağıda. Yanıt sonra bir kredi başvuru formu doldurmak için gönderilir. (Orada hiçbir kredi kontrolü, % 100 Garantili!) Umarım bana hizmet etmek izin verir. İçtenlikle.

  İletişim Adresi:
  WhatsApp: +15184181390
  E-posta adresi:
  creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil
 72. İşletme kredisi mi arıyorsunuz? Kişisel krediler, öğrenci kredisi, krediye ihtiyacınız olan herhangi bir sebep, borç konsolidasyonu kredisi, teminatsız krediler, girişim sermayesi vs. Varsa bugün bize ulaşın (ibahimsayi@gmail.com) ve bugünkü kredinizi alın.

  YanıtlaSil
 73. Selam,

  Emial: (mustafayusufloanservicesplc@gmail.com)

  Acilen finansal ihtiyaçlarınızı çözmek için bir krediye ihtiyacınız var mı? 5,000,00 ila 10,000,000,00 arasında değişen kredileri sunuyoruz, güvenilir, verimli, hızlı ve dinamik,
  % 100 Garantili (Euro, Pound ve Dolar, Türk
  Lira ve çok daha fazlası) Tüm kredilere uygulanan faiz oranları (% 2) bize geri dönmek durumunda.

  E-posta: mustafayusufloanservicesplc@gmail.com

  Yusuf Kredi Şirketi.

  YanıtlaSil
 74. Benim adım Bay BATHEL MARK. Belçika'da yaşıyorum ve bugün çok mutlu muyum? Kendime, hayatımı ve ailemi değiştirebilecek herhangi bir kredi verenin kendisine, onlara borç arayan herkese danışacağım dedim. Bana ve aileme mutluluk verdi, bir krediye muhtaç olduğum 250.000.00 $ Hayatıma başlamak için 3 çocuğu olan bir dul olarak bana 250.000 $ borç ile yardım eden bu dürüst ve dindar kredi şirketine atıfta bulunuyorum, aslında ALLAH insanlara, saygın bir borç verme şirketinden korkuyorlar.

  Geçen hafta onlardan borcumu ödediğim için çok mutluyum. Bir krediye ihtiyacınız varsa ve krediyi ödemekten yüzde yüz emin iseniz lütfen onlarla iletişime geçin ve lütfen Bay Tögel Peter'ın onlara hitap ettiğini söyleyin. E-posta yoluyla iletişim kurun: {mathiasackerman1421@gmail.com}

  Bay BATHEL İŞARETİ  Kredimi nasıl aldığımı gösteren tanıklık

  YanıtlaSil
 75. Benim adım Bayan Ebru Aydoğdu. Ankara'da yaşıyorum ve bugün çok mutlu bir kadınımdır? Hayatımı ve ailemi değiştirebilecek olan herhangi bir Kredi veren kuruluşun kredi talep eden herkese danışacağını söyledim. Bana ve aileme mutluluk verdiklerine göre, 150,000.00 TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı 3 çocuğa sahip bir dul olarak hayatımı başlatmak için bu dürüst ve ALLAH'tan korkan kredi borç verme şirketinden çevrimiçi olarak 150.000 TL Türk Lirası borç ile yardım ettim, onlar gerçekten İnsanlardan korkan İnananlar, Saygın bir kredi şirketidir.

  Geçen hafta onlardan borcumu ödediğim için çok mutluyum. Krediye ihtiyacınız varsa ve krediyi% 100 geri ödemekten mutlaka lütfen onlarla iletişime geçin ve lütfen Bayan Ebru Aydoğdu'nun sizi onlara yönlendirdiğini söyleyin. E-posta yoluyla iletişim kurun: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  Bayan Ebru Aydoğdu ..

  Borcumu nasıl kazandığımı gösteren tanıklık

  YanıtlaSil
 76. kredi! kredi !! kredi !!!
  Yaşam süresi fırsatına kredi veren saygın ve akredite edilmiş bir özel kredi şirketi mi arıyorsunuz? Çok hızlı ve kolay bir şekilde, kişisel kredi, araba kredisi, Ev Kredisi, Öğrenci Kredisi, İş Kredisi, yatırım kredisi, borç konsolidasyonu ve daha pek çok çeşitlilikte kredi sağlıyoruz. Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından reddedildi mi? Konsolidasyon kredisine veya ipoteğe ihtiyacınız var mı? Mali sıkıntılarınızı geçmişin bir parçası haline getirmek için buradayız artık ara. Mali yardıma ihtiyacı olan kişilere ve işletmelerimize% 2 oranında kredi borcu gönderiyoruz. Hiçbir sosyal güvenlik numarası gerekmemektedir ve kredi kontrolü gerekli değildir,% 100 garantilidir. Bu aracı, güvenilir ve fayda sağlayıcı yardımlar gerçekleştirdiğimizi size bildirmek için kullanmak ve size bir kredi sunmaktan memnuniyet duyacağımızı kullanmak istiyorum.
  Bu nedenle, bugün bize şu adrese e-posta gönderin: (bergnerkelvin65@gmail.com) şimdi kredi başvurusunda bulunun.

  YanıtlaSil
 77. Merhaba,
  Finansal ihtiyaçlarınızı gidermek için acil bir krediye ihtiyacınız var mı, 5,000.00 TL'den 10,000,000,00 TL'ye kadar bir krediyi sunuyoruz,% 100 garantili, güvenilir, verimli, hızlı ve dinamik, (Euro, Pound ve Dolar ) Tüm kredilere uygulanan faiz oranı (% 2) bize geri dönmek isterseniz.

  E-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  Teşekkürler

  YanıtlaSil
 78. Hello, Are you in any financial difficulties? do You need a loan to start up a business or pay your bills? We give loans to people who need help. Apply now with us via Email: ultimateloanlender56@gmail.com

  YanıtlaSil
 79. Bir krediye ihtiyacınız var mı ??
   tüm özel yatırımcılara ve bireylere,% 3 faiz oranında 48 saat içinde € 100 ila € 100.000.000 kredi arasında kolay ve makul bir kredi sunuyoruz ... acele bize @ rakprestito@gmail.com ile bağlantı kurun

  YanıtlaSil
 80. Merhaba !

  Doğru ve hızlı kredi hizmeti mi istiyorsunuz?

  Hemen başvurun ve acilen paranızı alın!

  5000 ila 50 milyon arasındaki pozisyon
  * Ödemek için 1 ila 30 yıl arasında seçim yapın.
  * Esnek kredi koşulları.

  Yanıtla Aşağıdakilerle: E-posta: (garyoffice7@gmail.com)

  Bunların hepsi ve daha fazlası, lütfen bize ulaşın.

  Ad Soyad: ..........
  Telefon numarası:.......
  Aylık gelir: .............
  Ülke ...............................
  Kredi Amacı ...........
  İhtiyaç duyulan miktar .................
  Kredi Durumu ............
  Süre: ...........................

  Bize e-posta ile ulaşın: garyoffice7@gmail.com
  Yönetimi.
  Şimdi kredi Speedy ile iletişime geçin!

  YanıtlaSil
 81. Benim adım Bayan Hatice Atagül. Ankara'da yaşıyorum ve bugün çok mutlu bir kadınımdır? Hayatımı ve ailemi değiştirebilecek olan herhangi bir Kredi veren kuruluşun kredi talep eden herkese danışacağını söyledim. Bana ve aileme mutluluk verdiklerine göre, 250,000.00 TL'lik bir krediye ihtiyacım vardı 3 çocuğa sahip bir dul olarak hayatımı başlatmak için bu dürüst ve ALLAH'tan korkan kredi borç verme şirketinden çevrimiçi olarak 250.000 TL Türk Lirası borç ile yardım ettim, onlar gerçekten İnsanlardan korkan İnananlar, Saygın bir kredi şirketidir.

  Geçen hafta onlardan borcumu ödediğim için çok mutluyum. Krediye ihtiyacınız varsa ve krediyi% 100 geri ödemekten mutlaka lütfen onlarla iletişime geçin ve lütfen Bayan Hatice Atagül'nun sizi onlara yönlendirdiğini söyleyin.

  Whatsapp: +15184181390
  E-posta yoluyla iletişim kurun: creditfinancierhome@gmail.com

  YanıtlaSil
 82. Merhaba,
  Borçlarınızı temizlemek için acilen bir krediniz mi var yoksa işinizi geliştirmek için bir sermaye kredisine mi ihtiyacınız var?
  tarafından reddedildi mi
  bankalar ve diğer finansal kurumlar?
  Banka Garantisine mi ihtiyacınız var?
  Konsolidasyon kredisine veya ipoteğe ihtiyacınız var mı?
  Aramak artık, tüm maddi sıkıntılarınızı geçmişe bırakmak için buradayız. Bireylere para borçlarız
  Mali yardıma ihtiyacı olan, kötü bir krediye sahip veya para ihtiyacı olan
  faturalarını ödemek, işyerinde% 2 oranında yatırım yapmak. Bu aracığı size güvenilir ve fayda sağlayan yardımlar gerçekleştirdiğimizi ve size bir kredi teklif etmeye hazır olduğunu bildirmek için kullanmak istiyorum. Bu nedenle bugün e-posta yoluyla bize ulaşın: zenithloanlimited@gmail.com

  YanıtlaSil 83. Iyi günler,
  Acilen bir kredi mi ariyorsunuz? Faturalarinizi ve Satin Alma Mülkünüzü (Yatirim kredileri) / Konut kredisi ödemenizi ister misiniz? 24 saat kredi onayini alabilirim. Esnek geri ödeme sartlari ve zamaninda kapanis programi ile her türlü finansal hizmeti sunan birinci sinif bir Yatirim sirketiyiz. Ayrintili bilgi için bize e-posta ile ulasin. E-posta-ericfinancee@outlook.com Tesekkür ederim.

  YanıtlaSil
 84. Finansmana ihtiyacınız var mı? İş veya Kişisel Krediye ihtiyacınız var mı? Şirketinizi yeniden finanse etmek ister misiniz? Firmamız yardımcı olmak için burada. Herhangi bir şahsa ve şirkete 3% faiz oranıyla kredi veriyoruz. Daha fazla bilgi edinmek için şimdi şu adrese bize cevap verin: johnlisaloncompany2003@gmail.com.

  Kısa sürede email.johnlisaloncompany2003@gmail.com aracılığıyla duymak isterim

  YanıtlaSil
 85. Merhaba,
  Finansal ihtiyaçlarınızı gidermek için acil bir krediye ihtiyacınız var mı, 5.000.00 $ ile 10.000.000,00 $ arasında değişen krediyi öneriyoruz,% 100 garantili, güvenilir, verimli, hızlı ve dinamik, biz de (Euro, Pound ve TL) kredi veriyoruz. Tüm kredilere uygulanan faiz oranı, (% 2) bize geri dönmektir.

  E-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  Teşekkürler.

  YanıtlaSil

 86. Her türlü krediyi, $ 5,000.00 USD Min'den $ 50,000,000.00 USD Max'a% 2 faiz oranında sunuyoruz. Detayları ile bize ulaşın markrichardloanservice@gmail.com

  YanıtlaSil
 87. İsmim Yılmaz Hatice, Irrua Uzman Hastanesi'ne böbreğimi almamda bana yardımcı olduğu için teşekkür etmek istiyorum, reklamlarını internet üzerinden gördüm ve çoğu doktorun internette yaptığı gibi sahte olduğunu düşündüm. Onlarla iletişim kurmak ve her şey iyi biter. Böbrek satışlarım için 400.000 dolarlık bir teklif aldım ve bahane ve gecikme olmadan tüm parayı ödedim. Böbrek nakli için Amerika'ya geldiğimde böbrek ihtiyacı olan çok sayıda hastaya sahip olduklarından ve böbreklerine ilgi duyacağından emin olduğum için, böbreklerini hemen bu hastaneyle temasa geçmek istemenizi istiyorum. Onlarla iletişime geçtiğimi ve aşağıda belirtilen bilgileri verdiğinizi söyleyin.

  WhatsApp: +15184181390
  E-posta Adresi: irruaspecialisthospital@gmail.com

  YanıtlaSil
 88. fatura ödemek için bir krediye ihtiyacın var mı? Kişisel veya işinize mi ihtiyacınız var? Diğer çeşitli amaçlar için bir krediye mi ihtiyacınız var? Evet ise lütfen iletişime geçiniz.
  Bir borç için bugün (durdaneguneyfinancialservice @ gmail .com). Biz sunuyoruz
  En büyük kredi 5.000.000,00 dolar. % 3 sabit faiz oranı sunuyoruz
  1-20 yıl boyunca. Size iki aylık ödemesiz dönem veriyoruz
  aylık ödeme başlar. Yani, eğer ilgilenirsen, bir kredi alırken
  Bize e-posta (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com) Tanrı sizi korusun Teşekkürler

  YanıtlaSil
 89. Kredi borcumu ödemeye nasıl sahip olduğumu anlatan TESTİMONY

  Herkese merhaba,
  Ben ismimden Carlos Carlos'um, bu tanıklığı yazıyorum çünkü küresel yatırımın benim ve ailem için ne yaptığı konusunda çok minnettarım, umudum olmadığını düşündüğümde ve ailemi tekrar bir borç olarak bize borçlandırarak ailemi tekrar hissettirmek için Faiz oranı% 2'nin çok altında. Son üç ayda borçlarımı ödünç almak için kredi arıyorum. Tek bildiğim bir aldatmacaydı ve sonunda borç verene kadar paramı aldım, Tanrım. İnternette hala gerçek krediler ödünç aldıklarını düşünmedim, ama benim büyük sürprizim için çok fazla zaman kaybetmeden kredimi bana verdiler, bu yüzden herhangi bir miktar kredi arıyorsanız, bir e-postaya öneriyorum. email: investmentglobalfinace@gmail.com

  YanıtlaSil
 90. Saya adalah Ibu Nur Amalina, siyah ve kırmızı renkli medya, medya, medya, internet, video, fotoğraf, video, video, video, video, video, video izle indir Saya ingin membagikan kesaksian saya ontang bagaimana Bu ayın başlarında, bir kipada pemberi pinjaman aslı, setelah itu saya telah beberapa pemberi pinjaman di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai Tuhan menggunakan teman saya yang kemudian menyebut saya sebagai pemberi pinjaman yang sangat andal bernama Bayan Charity meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 750 juta rupiah Endonezya (Rp750.000.000) dalam waktu kuran dari 48 reçel tanpa tekan dan hanya suku bunga % 2 saja.

  Saya sangat terkejut saat memuzel saldo banka bankası ve sadaka bankamatik bankası. Karnavalı berbaj bülbülü bayağı sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, silakan hubungi dia melalui e-posta: (charitywhitefinancialfirm@gmail.com) dan rahmat Tuhan dia tidak akan mengecewakan Anda dalam mendapatkan pinjaman jika Anda memenuhi persyaratannya.

  Anda juga bisa menghubungi saya di e-posta saya: (nuramalinasofiyani05@gmail.com) Akan melakukan yang terbaik için memenuhi pembayaran pinjaman sayın yang kirmizi langsung ke rekening bulanan. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  YanıtlaSil
 91. Mali yardıma ihtiyacınız var mı? Hemen her türlü kredi için başvur
  Ve acilen paranı al!

  Bize e-posta gönder: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  * Randevu kredisi 5.000 TL - 5.000.000,00 TL
  * Faiz oranı% 2'dir.
  * 1 ila 20 yıl arasında geri ödeme seçeneği.
  * Aylık ve yıllık ödeme planı arasında seçim yapın.
  * Şartlar ve kredi esnekliği koşulları.
  Mali yardım için bugün bize e-posta: (muratacarfinancialservice@gmail.com)

  içtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil
 92. Bu ifadeyi yaziyorum çünkü VERONICA RUBY LOAN firmasinin bana ve aileme ne yaptigini umdugumda çok mutluyum ve geldigi umuduyla aileme tekrar borç para vererek hayatini tekrar hissettiriyorum. Iyi,
  Son iki aydir borçlarimi ve faturalarimi ödemek için kredi ariyordum. Bütün ben dolandirilmaya karar verdim ve Tanri ile tanisana kadar toplam 6.200 dolar borç verdim. Internette hala gerçek bir borç veren oldugunu hiç düsünmemistim. Ama bu büyük sirket borcunu çok fazla zaman kaybetmeden elde etmemin en büyük sürprizim, eger isiniz için baska bir kredi ariyorsaniz, size tavsiye ederim. E-posta VERONICA RUBY LOAN yoluyla: (veronikarubyloanfirm@gmail.com veya veronicarubyloanfirm@outlook.com) Veya Whats-app Numarasi: +1 (929) 290-6408...Thanks.

  YanıtlaSil
 93. Bu ifadeyi yaziyorum çünkü VERONICA RUBY LOAN firmasinin bana ve aileme ne yaptigini umdugumda çok mutluyum ve geldigi umuduyla aileme tekrar borç para vererek hayatini tekrar hissettiriyorum. Iyi,
  Son iki aydir borçlarimi ve faturalarimi ödemek için kredi ariyordum. Bütün ben dolandirilmaya karar verdim ve Tanri ile tanisana kadar toplam 6.200 dolar borç verdim. Internette hala gerçek bir borç veren oldugunu hiç düsünmemistim. Ama bu büyük sirket borcunu çok fazla zaman kaybetmeden elde etmemin en büyük sürprizim, eger isiniz için baska bir kredi ariyorsaniz, size tavsiye ederim. E-posta VERONICA RUBY LOAN yoluyla: (veronikarubyloanfirm@gmail.com veya veronicarubyloanfirm@outlook.com) Veya Whats-app Numarasi: +1 (929) 290-6408...Thanks..

  YanıtlaSil
 94. Bir kredi veya mali yardıma mı ihtiyacınız var?
  Sana maddi yardım edebilirim. Eğer borç para almak istiyorsanız, e-posta yoluyla bana ulaşın: 3kredi@gmail.com veya whatsapp +917338373370

  YanıtlaSil
 95. Yeni bir ev, inşaat, gayrimenkul kredileri, yeniden finans, konsolidasyon borç, kişisel veya iş amaçlı finansman için satın alma için seçenekler arıyor muydunuz?
  Geleceğe hoş geldiniz! Bizimle kolay finansman sağladı.
  Neden acilen ihtiyacınız olan parayı bekleyin?
  Sana borç verecek paramız var. Finansal kredi hizmetimiz% 100 garantili.
  Bize ulaşın bizim finansal hizmet oranı düşük ve Affordable faiz oranı 2% oranı düşük ve uygun fiyatlı faiz oranı% 2 şimdi uygulamak ve memnun müşteriler binlerce katılın.
  E-posta: zenithloanlimited@gmail.com

  YanıtlaSil
 96. Herhangi bir maddi sıkıntınız var mı? Borçlarınızı temizlemek için bir krediye ihtiyacınız var mı? Maliyenizi artıracak mısınız? Şirketini genişletmek isteyen bir iş insansın. Gerçek kahraman, güvenilir ve etkili borç verme şirketi kredi kredileriyle iletişime geçmeniz isteniyor. Yüksek verimliliğimiz için hem bireyleri hem de hükümeti öğrendim.

  Hizmetler şunları içerir:
  * Kişisel Krediler (Güvenli ve teminatsız)
  * İşletme Kredileri (Güvenli ve teminatsız)
  * Ev Geliştirme
  * Mucit Kredileri
  * Otomatik Krediler
  vb. ..

  Eğer ilgileniyorsanız lütfen bize geri dönün gkfinance01@gmail.com

  İçtenlikle,
  Demetrios Daniel
  gkfinance01@gmail.com

  % 3 kredi teklifi

  YanıtlaSil
 97. Merhaba,

  Biz mali yardım gibi insanlara yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmek için oluşturulan bir Hıristiyan organizasyonuyuz. Eğer maddi zorluklar yaşıyorsanız ya da herhangi bir finansal karışıklık yaşıyorsanız ve kendi işini kurmak için ya da yerleşmek için bir krediye ihtiyaç duyuyorsanız paraya ihtiyacınız varsa Borcunuzu ödemek veya faturalarınızı ödemek, iyi bir iş kurmak veya yerel bankalardan sermaye kredisi almakta zorlanıyorsanız, e-posta yoluyla iletişim kurun: pennydayloans@gmail.com, Kutsal Kitap diyor ki, "" Luke 11:10 Herkes Kimler aradığını sorar, bulmaya çalışanlar ve kapıyı açan kişi ona kapıyı açtı, “Bu fırsatın size geçmesine izin vermeyin, çünkü İsa dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır. Lütfen bu ciddi fikirli insanlar ve Allah korkan insanlar içindir.

  KREDİ BAŞVURU FORMU
  İsim:
  İkinci ad:
  Soyadı:
  Doğum tarihi:
  Cinsiyet:
  Medeni hal:
  Toplam Gerekli Tutar:
  Kredi Süresi:
  Adres:
  Kent:
  Devlet / il:
  Ülke:
  Telefon:
  Aylık gelir:
  Meslek:
  E-posta:
  Whatsap Numarası:
  Daha önce başvurdun mu?
  reklamımı nerede buldun?
  Saygılarımla,

  Bay Penny Günü

  Kişinin beklendiği gibi içgörü için teşekkürler

  selamlar
  yönetim
  E-posta: pennydayloans@gmail.com

  YanıtlaSil
 98. Merhaba efendim / bayan

  Yapmak istiyorsun?
  Yeni bir işe başlayın, binanızı yenileyin, satış şansınızı artırın veya nakit akışınızı artırın.
  Projelerinize hayat vermek için ödünç alın
  Gayrimenkul alımı, işin gerçekleştirilmesi, bir aracın satın alınması. Yatırım kredisi. PENNY DAY FIRM'ın finansman çözümleriyle projelerinizi hayata geçirin

  Bireyler arasındaki krediyle ilgili olarak, yıllık% 3,5'luk bir faiz oranıyla 3,000 ile 80.000.000 € arasında bir bağışta bulunuyoruz.
  Herhangi bir kredi için, koşullarımızı almak için lütfen bizimle iletişime geçin!
  ya da bize ulaşın: pennydayloans@gmail.com

  YanıtlaSil
 99. Adım Bennett, Chicago'dan ABD'yim, evliyim, son 5 aydır gerçek bir kredi şirketi arıyordum ve tek sahip olduğum şey, bana güvendiğim ve günün sonunda karşılığında paramı aldım, tüm umudum kayboldu, kafam karıştı ve hayal kırıklığına uğradım, ailemi beslemek çok zor, ağdaki kredi şirketleri ile hiçbir şey yapmak istemedim, bu yüzden sormaya gittim Bir arkadaşımdan bir miktar borç aldım, ona olan her şeyi anlattım ve bana yardım edebileceğini, bana yardım edebilecek bir kredi firmasını bildiğini, kendisinden bir kredi aldığını, bana nasıl başvurulacağını yönlendirdiğini söyledi. kredi, bana söylediklerini yaptım
  uygulandım, hiç inanmadım, ama denedim ve en büyük sürprizime 24 saat içinde kredi verdim, inanamadım, mutlu ve zengin oldum ve bu tür kredi şirketlerinin hala bu dolandırıcılıklarda var olduğuna Tanrı'ya şükrediyorum. , lütfen herkese tavsiye etmelisiniz ki, pennydayloans@gmail.com adresine gitmek için bir krediye ihtiyaçları vardır, asla başarısız olmayacak, hayatları benimki gibi değişecektir.

  YanıtlaSil
 100. Bana doğru bir şekilde sunmak için, Bay Micheal Benson'ın özel bir borç vereniyim ve% 3 faiz oranıyla kredi veriyorum, bu kapıdan yürürken finansal bir fırsat, 2017 kredinizi çabucak alın. Dışarıda finansal imkanlar arayan ya da köşede ve yerlerde yardım arayan çok fazla insan var ve hala bir tane alamıyor, ama işte burada. Finansman fırsatları kapıdan geçerken ve bu fırsatı kaçırmayı göze alamayacağınız için bu hizmet bireylere, şirketlere, iş adamlarına ve seçtiğiniz herhangi bir miktarın daha fazla olması için yapılır. bilgileri. E-posta yoluyla bize ulaşın: PENNYDAYLOANS@GMAIL.COM

  YanıtlaSil
 101. Merhaba, Borçlarınızı temizlemek için acil bir krediye mi ihtiyacınız var, yoksa işinizi geliştirmek için bir sermaye kredisine mi ihtiyacınız var? bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından reddedildiniz mi? Bir konsolidasyon kredisi veya ipotek kredisine mi ihtiyacınız var? Artık tüm finansal problemlerinizi geçmişte bir şeyler yapmak için buradayız. Mali yardım ihtiyacı olan bireylere, kredileri ödemek için ya da fatura ödemek için paraya ihtiyaç duyan bireylere,% 2 oranında iş için yatırım yapmak için fon veriyoruz. Bu aracı, size güvenilir ve faydalanıcı desteği sağladığımızı ve size bir kredi sunmaya hazır olduğumuzu bildirmek için kullanmak istiyorum. Bugün bize e-posta gönderin: hızlı yanıtınızı beklerken walkerloaninvestmentcompany@gmail.com
    Saygılarımla

  YanıtlaSil
 102. Bu, sağlıklı olan genel kamu Erkek ya da Kadın bilgilendirmek için
  ve% 100 ciddi
  Böbreklerini bağışlarken acilen Dr.
  Johnson, General Hospital'da Nefrolog'um.
  Böbrek nakli için çok fazla hastamız olduğu için
  nedeniyle böbrek para bağışlamak için bir fırsat arıyoruz
  Mali yıkım, Bizim hastanede Böbrek Cerrahisi / nakli uzmanlaşmıştır
  ve diğer organ tedavisi, biz de satın alma ve
  böbrek nakli
  Yaşayan ve sağlıklı bir donör ile. için 800.000 USD
  senin böbreklerin
  böbreğinizi bağışlamakla ilgileniyorsanız, lütfen tereddüt etmeyin
  e-posta yoluyla bize ulaşın; generalhospital121@gmail.com

  YanıtlaSil
 103. Yıllık% 2,5 faiz için kredi veriyoruz.
  Onay hızlıdır; Ne başvurursanız onaylıyoruz. 40 Milyon Avro kadar yüksek bir tutarı onaylayabiliriz ve en az 15.000,00 Avro kredi olarak onaylıyoruz; hem iş hem de bireysel krediler için başvurabilir; İşletme kredileri için 1 yıllık ödemesiz dönem.
  Sorularınız için bize bir mail atın: harryjim598@gmail.com

  YanıtlaSil
 104. Anında online kredi,% 100 güvenli / bugün bana e-posta garantisi. privateloaninvestment@hotmail.com beni whatsapp üzerine ekleyin +917338386140

  YanıtlaSil
 105. Biz Iowa City, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Iowa Lutheran Hastanesi temsilcisiyiz, bir kez daha hastalarımız için böbrek almak için buradayız ve onlar kurtarmak için bir böbrek bağışlamak isteyen herkese iyi bir miktar para ödemeyi kabul etmişlerdir. Bir bağışçı olmak ister veya bir Hayatı kurtarmak istiyorsanız, aşağıdaki e-postada bize yazabilirsiniz.

  Bu, sizin için tamamıyla zengin olmanız için bir fırsattır. Bizimle% 100 güvenli işlem garantisi veriyoruz ve garanti ediyoruz, her şey yasalara uygun böbrek bağışçılarına göre yapılacaktır.
  Artık daha fazla zaman kaybetmeyin, lütfen bize iowalutheranhospital@gmail.com adresinden yazın.
  Ayrıca whatsapp +1 929 281 1248 numaralı telefondan bizi arayabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Iowa Lutheran Hastanesi.

  YanıtlaSil
 106. Merhaba !

  Meşru ve hızlı kredi hizmetine mi ihtiyacınız var?

  Hemen başvur ve acilen paranı al!

  * 5000 ila 50 milyon arasında pozisyon
  * Ödemek için 1 ila 30 yıl arasında seçim yapın.
  * Esnek kredi şartları.

  Bize e-posta ile ulaşın: thompson.loanservice@gmail.com

  Tüm bunlar ve daha fazlası lütfen bizimle iletişime geçin.

  Ad Soyad: ..........
  Telefon numarası:.......
  Aylık gelir: .............
  Ülke ...............................
  Kredi Amaç ...........
  Gerekli miktar .................
  Kredi Durumu ............
  Süre: ...........................

  Bize e-posta ile ulaşın: thompson.loanservice@gmail.com
  Yönetimi.
  Şimdi Speedy ile iletişime geçin !!!

  YanıtlaSil
 107. Faturalarınızı ödemek için bir krediye ihtiyacınız var mı? Kişisel veya işinize mi ihtiyacınız var?
  5.000.000,00 $ kredisi. % 3 sabit faiz oranı sunuyoruz
  thean için? Diğer çeşitli amaçlar için bir krediye mi ihtiyacınız var? Evet ise lütfen iletişime geçiniz.
  bugün bir borç için bugün (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com). Biz sunuyoruz
  1-20 yaş arası larvalar. Daha önce iki aylık ödemesiz dönem veriyoruz
  aylık ödeme başlar. Yani, eğer ilgilenirsen, bir kredi alırken
  Bize e-posta (durdaneguneyfinancialservice@gmail.com) Tanrı sizi korusun Teşekkürler

  YanıtlaSil
 108. İş veya Kişisel Krediye ihtiyacınız var mı?
  WESTLAKE FİNANSAL HİZMETLER ABD ve Avrupa'da
  Herhangi bir kişiye ve şirkete yıllık% 2 faiz oranıyla kredi veriyoruz.
  Daha fazla bilgi için İletişim E-posta adresi: westlakefinancialservices02@hotmail.com
  WHATSAPP ------ +2348120111731

  YanıtlaSil
 109. Yıllık% 2 faiz için kredi veriyoruz.
  Onay hızlıdır; Ne başvurursanız onaylıyoruz. 40 Milyon Avro kadar yüksek bir tutarı onaylayabiliriz ve en az 15.000,00 Avro kredi olarak onaylıyoruz; hem iş hem de bireysel krediler için başvurabilir; İşletme kredileri için 1 yıllık ödemesiz dönem.
  Sorularınız için bize bir e-posta gönderin: ibrahimhoffman@gmail.com veya web sitemizi ziyaret edin: https://ibrahimhoffman.wixsite.com/ibrahimhoffmanfirm

  YanıtlaSil
 110. Biz Iowa City, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Iowa Lutheran Hastanesi temsilcisiyiz, bir kez daha hastalarımız için böbrek almak için buradayız ve onlar kurtarmak için bir böbrek bağışlamak isteyen herkese iyi bir miktar para ödemeyi kabul etmişlerdir. Bir bağışçı olmak ister veya bir Hayatı kurtarmak istiyorsanız, aşağıdaki e-postada bize yazabilirsiniz.

  Bu, sizin için tamamıyla zengin olmanız için bir fırsattır. Bizimle% 100 güvenli işlem garantisi veriyoruz ve garanti ediyoruz, her şey yasalara uygun böbrek bağışçılarına göre yapılacaktır.
  Artık daha fazla zaman kaybetmeyin, lütfen bize iowalutheranhospital@gmail.com adresinden yazın.
  Ayrıca whatsapp +1 929 281 1248 numaralı telefondan bizi arayabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Iowa Lutheran Hastanesi.

  YanıtlaSil
 111. Merhaba herhangi bir iletişim garryloanfirm37@gmail.com acil bir kredi gerekiyor. daha fazla ayrıntı için.

    Aşağıdaki Başvuru Formunu doldurunuz.

    1. Tam Adı: ..........
    2.Sex: ...........
    3.Age: ............
    4. Telefon Numaraları: .......
    5.Country: ........
    6.City: ....
    7. Gerekir: ........
    8. Deneme Süresi: ........
    9. Chang Amaç: ........
    10. Gerekli Kredinin Türü: ....
  Resmi bir hükümet onaylı kimlik kartı.

  Bu bilgileri aldıktan sonra, Kredinize devam edeceğiz.

  YanıtlaSil
 112. Böbreğini satmak istiyor musun? Mali yıkım nedeniyle paranızı para için satmak için bir fırsat arıyor ve ne yapacağını bilmiyorsunuz. İşte size 850.000 pound satmanız için bir fırsat. bugün bize ulaşın ve Böbrekleriniz için size iyi bir miktar teklif edeceğiz.
  Benim adım (Dr Benson) (KBTH) Hastane Böbrek Departmanında Nefrolog. Hastanemiz böbreklerin Alış, Satış ve Transplantasyonunda ilgili bir donörle yaşamaktadır. Böbrek satın almak veya satın almakla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: korlebuteachinghospital33@gmail.com

  Teşekkürler,
  YÖNETİM.

  YanıtlaSil
 113. Merhaba,

       Krediye ihtiyacınız var mı? Biz muhtaç yardım temel amacı ile sertifikalı kredi veren şirket akredite edilmiştir. % 3 faiz oranıyla 50.000.000,00 TL maksimum kredi limitine 5.000,00 TL minimum kredi imkanı sunuyoruz. Yani, ilgileniyorsanız e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: (creditfinacierhome@gmail.com)

  İçtenlikle
  yönetim

  YanıtlaSil